‘พช.’ ถือฤกษ์ดี มอบลายผ้าพระราชทาน ‘ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ สู่กลุ่มทอผ้า 4 ภาค

เมื่อวันที่ 8 มกราคม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นำผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ถวายแจกันดอกไม้ต่อเบื้องหน้าพระรูป และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ณ วังศุโขทัย

นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า “เนื่องในโอกาสมิ่งมงคลในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เหล่าข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ต่างมีความปลื้มปีติยินดีเป็นล้นพ้นในโอกาสมหามงคลนี้ และซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ ด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพที่โดดเด่นในหลากหลายด้าน ทั้งด้านการกีฬา ด้านดนตรี ไปจนถึงด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ โดยทรงออกแบบเสื้อผ้าภายใต้แบรนด์ ‘SIRIVANNAVARI’ และ S’Home อันเป็นคุณูปการยิ่งที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจและแจ้งชัดถึงองค์ความรู้ในการนำอัตลักษณ์ผ้าถิ่นไทยพัฒนาให้ทันสมัยสู่สากล จนเป็นที่ประจักษ์ไม่เพียงแต่ในไทย แต่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ

นับเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการจัดงาน OTOP City ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด “ของขวัญปีใหม่ ล้ำค่าถูกใจ รวมไว้ใน OTOP City 2020” เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ทรงพระกรุณาประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่ ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักความสุขให้แก่ชาวไทย ทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย อาทิ ลาย S หมายถึง Srivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ลาย s จำนวน 10 แถว หมายถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึงความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love และประทานอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ ตลอดจนประทานอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการประกวดผ้าลายพระราชทานต่อไป นำความปลื้มปีติมาสู่กรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้น้อมรับพระกรุณาธิคุณ มอบแบบลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปสู่กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งถือเอาฤกษ์มงคลในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 นี้ ให้ทุกจังหวัดได้ดำเนินการทั้งในเชิง “อามิสบูชา” คือการร่วมถวายพระพรชัยมงคล และ “ปฏิบัติบูชา” คือการน้อมรับพระกรุณาธิคุณ รับมอบ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อให้ผู้ที่มีฝีมือในเชิงช่างศิลปหัตถกรรม กลุ่มทอผ้า ได้นำไปเป็นต้นแบบและสามารถรังสรรค์เรียงร้อยพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ได้ในกระบวนวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นอย่างต่อเนื่องไม่จบสิ้น สมดังพระดำริของพระองค์ ที่ว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือ ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริมกระตุ้น ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัยและทุกโอกาส

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นแบบฉบับของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง พระองค์ทรงมีพระดำรินำแนวคิดที่เป็นสากลมาสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย ด้วยพระทัยอันแน่วแน่ทรงดำเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจากประสบการณ์เมื่อครั้งตามเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ เพื่อรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรอันจะนำไปสู่ความยั่งยืน

กรมการพัฒนาชุมชน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง ด้วยตลอดมากรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้สนองพระราชปณิธานส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทย สืบสานภูมิปัญญาและอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่ และผลักดันรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย จนคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยใช้และสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละสองวัน และพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายให้ดำเนินการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเฉพาะผ้าไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญา การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้น เป็นการสร้างคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ในการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น สามารถขยายตลาดสู่ระดับสากล ดังจะเห็นได้จากผลสำเร็จของการส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่ หรือ CDD Young Designer ทั่วประเทศ และโครงการ “สืบสานภูมิปัญญา OTOP ผ้าไทย และเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าแห่งสยาม” จนเกิดสุดยอดแห่งผลงานผ้าไทยกว่า 300 ผลิตภัณฑ์ สร้างความประทับใจต่อทุกสายตาที่ได้ร่วมชมในงานกาล่าไนท์ เสน่ห์ สีสัน แพรพรรณแห่งสยาม และงาน OTOP City 2020 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ด้วยพระบารมีและพระปรีชาญาณในการอนุรักษ์คู่ไปกับการเพิ่มพูนศักยภาพผ้าไทยที่ผสมผสานความทันสมัยให้ผ้าไทยมีชีวิตชีวา คงคุณค่า ในนามของกรมการพัฒนาชุมชน น้อมสานพระปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอด ในภูมิปัญญาไทย มุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้เกิดขึ้นกับชุมชน ท้องถิ่น อันเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศตามพระดำริของพระองค์สืบไป ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ขอประทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชันษายิ่งยืนนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เพื่อนรักต่างสายพันธุ์
บทความถัดไป“เอพี” สวนกระแสโควิด คาดยอดโอนปีที่แล้วเกือบแตะ 4.6 หมื่นล.