ที่ประชุมคกก.โรคอุบัติใหม่ เสนอสำนักงบฯอนุมัติ 396 ล้าน หวังใช้ป้องกันโรคติดต่อ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และนพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ  โดยพล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ประเทศไทย มีรายงานการเกิดโรคอุบัติใหม่เป็นระยะ เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อในประเทศและเดินทางมาจากต่างประเทศ โดยร้อยละ 70 เป็นโรคที่ติดต่อมาจากสัตว์ เนื่องจากปัจจุบันยังพบการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น โรคไข้หวัดนก โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา รวมถึงโรคติดต่อใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มแข็ง พร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ตลอดเวลา คณะกรรมการฯ จึงร่างแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 24 กลยุทธ์ 49 มาตรการ และ 230 แนวทางการดำเนินงาน ซึ่งมีหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งหมด 33 หน่วยงาน เช่น ศึกษาธิการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรและสหกรณ์ มหาดไทย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภากาชาด และสาธารณสุข ร่วมขับเคลื่อนแผนดังกล่าวเพื่อให้ประเทศไทยสามารถลดการป่วย การตาย และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

“นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณารายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด พ.ศ. 2559 – 2561 ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รวมถึงแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ (EID Package) โดยมีรายการดังนี้ 1.ห้องปฏิบัติการ 2.ห้องแยกสำหรับสังเกตอาการ/รอส่งต่อ ผู้เดินทางที่สงสัยป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ 3.ห้องแยกผู้ป่วยชนิดความดันลบ และ4.ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะใช้งบประมาณ 396 ล้านบาท  โดยจะเสนอให้สำนักงบประมาณพิจารณาอีกครั้ง ก่อนเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี(ครม.)” รองนายกฯ กล่าว

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon