‘ปิยะสกล’ หนุนนโยบาย ‘บิ๊กต๊อก’ ใช้ประชารัฐดูแลผู้ติดยาเสพติดทุกหมู่บ้าน

ปิยะสกล สกลสัตยาทร

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่โรงแรมคอนราด   นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวปาฐกถาในการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำเสนอนโยบายยาเสพติดที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย จัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ว่า รู้สึกชื่นชมและเห็นด้วยกับนโยบายของพล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการดำเนินการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ทั้งผู้ผลิตและผู้เสพให้ลดลง และปรับมุมมองผู้เสพยา/ผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา โดยกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ร่วมดำเนินการในด้านการลดผู้เสพติด เป็นผู้ป่วยเรื้อรังต้องพึ่งพายาเสพติด และเป็นโรคทางสังคม โรคสมองติดยาทำให้สมองเสื่อม ขาดยาไม่ได้ ซึ่งจะนำแนวทางของสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็นโอดีซี ที่ใช้กระบวนการให้เกิดความสมดุล คือครอบคลุม บูรณาการ และครบวงจร มาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย

นพ.ปิยะสกล กล่าวอีกว่า   แนวทางรักษาเพื่อลดจำนวนผู้ติดยา ผู้เสพยา ยังสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความเป็นเลิศกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความสำคัญด้านการป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพ  เป็นอันดับแรก ซึ่งปัญหายาเสพติด โรคติดสารเสพติด ทำให้สุขภาพของคนไทยไม่สมบูรณ์ เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอีกมากมาย  โดยจะดำเนินการให้ครอบคลุมและครบวงจร ทั้งในโรงพยาบาลกว่า 800 แห่ง ไปจนถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)รวมกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ และมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อีก 1 ล้านกว่าคน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงยุติธรรม มหาดไทย พัฒนาสังคมฯ และภาคประชาสังคม ในทุกหมู่บ้าน ชุมชน ในรูปแบบประชารัฐ โดยใช้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” เข้าใจถึงบริบทและสาเหตุที่ทำให้เสพยาเสพติด รวมถึงครอบครัวของผู้เสพ  เพื่อเข้าถึงใจของผู้เสพและครอบครัว ซึ่งจะทำให้ผู้เสพหรือผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลเพื่อเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง สังคมและครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นและเป็นสุข

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon