ม.ขอนแก่นเผยตัวเลข น.ศ.จบในเวลา 4 ปี แจงกลุ่มจบช้าเหตุมีปัญหาปรับตัวในมหา’ลัย

นายเด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2554 และจบปีการศึกษา 2557 หรือจบภายในระยะเวลา 4 ปี ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรได้กำหนดนั้น คณะที่มีผู้จบมากที่สุดคือคณะบริหารธุรกิจ มีนักศึกษา 136 คน จบ 117 คน คิดเป็น 86.03% รองลงมา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 142 คน จบ 119 คน คิดเป็น 83.80% คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 30 คน จบ 24 คน คิดเป็น 80.00% คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ที่มีนักศึกษาจำนวน 44 คน มีผู้สำเร็จการศึกษา 35 คน คิดเป็น 79.55% คณะเทคนิคการแพทย์ 173 คน จบ 132 คน คิดเป็น 76.30% คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 216 คน จบ 164 คน คิดเป็น 75.93% คณะเกษตรศาสตร์ 569 คน จบ 419 คน คิดเป็น 73.64% วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 288 คน จบ 212 คน คิดเป็น 73.61% คณะวิทยาการจัดการ 954 คน จบ 668 คน คิดเป็น 70.02% คณะนิติศาสตร์ 454 คน จบ 304 คน คิดเป็น 66.96% คณะศิลปกรรมศาสตร์ 157 คน จบ 105 คน คิดเป็น 66.88% คณะพยาบาลศาสตร์ 208 คน จบ 138 คน คิดเป็น 66.35% คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 960 คน จบ 616 คน คิดเป็น 64.17% คณะวิทยาศาสตร์ 1,106 คน จบ 626 คน คิดเป็น 56.60% คณะเทคโนโลยี 174 คน จบ 95 คน คิดเป็น 54.60% คณะสาธารณสุขศาสตร์ 186 คน จบ 98 คน คิดเป็น 52.69% คณะวิศวกรรมศาสตร์ 901 คน จบ 424 คน คิดเป็น 47.06% และวิทยาลัยนานาชาติ 123 คน จบ 49 คน คิดเป็น 39.84%

นายเด่นพงษ์กล่าวต่อว่า ส่วนนักศึกษาที่เรียนไม่จบในคณะต่างๆ นั้น บางคนเข้าเรียนได้ปีการศึกษาเดียวแล้วขอย้ายไปเรียนคณะอื่นหรือมหาวิทยาลัยอื่น (ซิล) เพราะมองไปถึงรายได้ของวิชาชีพเมื่อเรียนจบ เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ ที่มักขอย้ายไปเรียนคณะแพทยศาสตร์ หรือคณะเภสัชศาสตร์ เพราะเห็นว่ามีโอกาสและรายได้ที่ดีกว่า นอกจากนี้ บางคนมีปัญหาเรื่องการปรับตัวในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะผู้ชายจะมีปัญหามากกว่าผู้หญิง เนื่องมาจากปัญหาส่วนตัวหรือสภาพแวดล้อมทางสังคม ทำให้ต้องดร็อปหรือซิลไปที่อื่น แต่ก็มีไม่มากนัก ทั้งนี้ มข.ได้ช่วยเหลือโดยจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าเรียน ด้วยการปูพื้นฐานวิธีการเรียนในมหาวิทยาลัย จัดสอนภาษาเพิ่มเติม นอกจากนี้ มข.ยังมีนโยบายหากนักศึกษาไม่มีคุณภาพที่เหมาะสม จะให้เรียนต่อจนกว่าจะได้คุณลักษณะตามที่ต้องการ อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จบแค่ 47.06% มีสาเหตุจากการเรียนที่เข้มข้น เด็กต้องรู้จริง อีกทั้งรายวิชาของคณะเป็นการเรียนที่ต่อเนื่อง หากพลาดเพียง 1 รายวิชาจะส่งผลกระทบไปยังรายวิชาอื่น เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้อัตราของผู้เรียนจบค่อนข้างน้อย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon