หอจดหมายเหตุฯ คลองห้า จัดนิทรรศการพลังงานฯ เฉลิมพระเกียรติในหลวงครองราชย์ 70 ปี

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ รองอธิบดีกรมศิลปากร (ศก.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง “พลังงาน : พระราชดำริด้วยพระปรีชายิ่ง” ว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานเพื่อการศึกษาเรียนรู้ และคลังปัญญาของมรดกทางวัฒนธรรมด้านเอกสาร ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย จึงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆ เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ในด้านต่างๆ

นิทรรศการในหลวง2

นายสหภูมิกล่าวต่อว่า ส่วนของการจัดเสนา และนิทรรสการเฉลิมพระเกียรติ ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริด้านการพัฒนาพลังงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเผยแพร่สู่สาธารณชน ให้เกิดจิตสำนึกในการประหยัด และใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน ทั้งยังเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประหยัดพลังงาน เพื่อให้ทุกส่วนร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติต่อไป

นิทรรศการในหลวง3

น.ส.นัยนา แย้มสาขา ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ไฟฟ้าพลังน้ำ ส่วนที่ 2 พลังงานทดแทน ส่วนที่ 3 อนาคตแห่งการพัฒนาพลังงานที่มั่นคง และส่วนที่ 4พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาพลังงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง พลังงาน : พระราชดำริด้วยพระปรีชายิ่ง ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม เวลา 09.00-16.00 น.วันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon