‘ป.ป.ช.’ กระตุ้นหน่วยงาน ยกระดับ คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต-กำหนดเป้าตามยศ.ชาติ เผย พร้อมหนุนทุกหน่วยงาน

‘ป.ป.ช.’ กระตุ้นหน่วยงาน ยกระดับ คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต-กำหนดเป้าตามยศ.ชาติ เผย พร้อมหนุนทุกหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานป.ป.ช. กล่าวเปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการผลักดัน และบูรณาการ ติดตามการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย โดยมี ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช.เข้าร่วมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับค่าคะแนนCPI โดยกำหนดเป็นเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนฉบับต่าง ๆ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ 21 “การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 ของประเทศที่เข้ารับการประเมิน และ หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน ในปี พ.ศ. 2565 และอยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของประเทศที่เข้ารับการประเมิน และ หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน ในปี พ.ศ. 2580, แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี พ.ศ. 2579, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนดเป้าหมายการยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต สูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) กำหนดเป้าหมายระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต สูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดยุทธศาสตร์ชาติฯ ในปี พ.ศ. 2564

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า การยกระดับค่าคะแนนCPI มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ไม่ใช่เพียงหน้าที่ของหน่วยงานรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น สำนักงาน ป.ป.ช.ในฐานะองค์กรหลัก จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการผลักดันและบูรณาการติดตามการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทย เพื่อผลักดันและบูรณาการติดตามการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับและเพื่อสนับสนุนให้ดำเนินการตามมาตรการ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป.ป.ช. เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า เรื่อง “TaC Team Thailand” หรือการร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่น นั้นจะเป็นแนวทางในการเพิ่มคะแนน CPI ของประเทศไทยให้สูงขึ้น และลดอันดับของประเทศไทย จากลำดับที่ร้อยกว่าลงมาให้อยู่ในหลักสิบต้นๆ ตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมที่จะร่วมกับหน่วยงานที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในแต่ละแหล่งข้อมูล รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยการแต่งตั้งคณะทำงานหรือคณะบุคคล และยินดีจะช่วยสนับสนุนการทำงานของทุกหน่วยงาน ทั้งในรูปแบบข้อมูล ตลอดจนการมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อร่วมดำเนินงานขับเคลื่อนการยกระดับคะแนน CPI กับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และขอเชิญชวนให้หน่วยงานทุกภาคส่วน จัดตั้ง Strong องค์กรพอเพียงต้านทุจริต เพื่อให้เป็นกลไกที่สำคัญและร่วมกันก้าวไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เวียดนามเตือนน้ำท่วม-ดินถล่ม แม้พายุโกนเซินอ่อนกำลังลง
บทความถัดไปสเปซเอ็กซ์เตรียมส่งยานที่เป็นพลเรือนทั้งลำขึ้นท่องอวกาศครั้งแรก