ประกาศแล้ว! ตำรับยาปรุงผสมกัญชา แบ่งบัญชี เสพเพื่อรักษาโรค-ศึกษาวิจัย

ประกาศแล้ว! ตำรับยาปรุงผสมกัญชา แบ่งบัญชี เสพเพื่อรักษาโรค-ศึกษาวิจัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรค หรือการศึกษาวิจัยได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และมาตรา 58 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้เพิ่มเติมตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ในตำราการแพทย์แผนไทย โดยคำแนะนำของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสภาการแพทย์แผนไทย ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรค หรือการศึกษาวิจัยได้ ตามบัญชี 1 ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นลำดับที่ 12 ถึงลำดับที่ 19 ในบัญชี 1 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรค หรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ข้อ 3 ให้เพิ่มเติมตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศภายใต้ รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา (Special Access Scheme) ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรค หรือการศึกษาวิจัยได้ ตามบัญชี 2 ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นลำดับที่ 16 และลำดับที่ 17 ในบัญชี 2 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรค หรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ข้อ 4 ให้เพิ่มเติมตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยปรุงขึ้นจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน และได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรค หรือการศึกษาวิจัยได้ ตามบัญชี 3 ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นลำดับที่ 9 ถึงลำดับที่ 17 ในบัญชี 3 ท้ายประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรค หรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564

อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘กาม่า’ ปลุกแข้ง ‘บุรีรัมย์’ ล้างแค้น ‘สมุทรปราการ’ รักษาตำแหน่งจ่าฝูงต่อ
บทความถัดไปไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ประกาศแจ้งวันฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2