ม.จ.จุลเจิม โพสต์เศร้าสิ้น ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล

ม.จ.จุลเจิม โพสต์เศร้าสิ้น ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม เฟซบุ๊ก ม.จ.จุลเจิม ยุคล ทรงโพสต์เฟซบุ๊กว่า “18 ตุลาคม 2564 มาพร้อมกับข่าวร้ายกับการจากไปของพี่ชายที่ รักและเคารพนับถือ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ผู้ซึ่งชีวิตมีแต่งาน ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิปิดทองหลังพระ ฯลฯ และก่อนหน้านั้นคือ คุณชาย ดิศนัดดา เป็นราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รู้สึกเศร้าจนไม่อยากเขียนอะไร”

สำหรับ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล จบการศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ จาก Indiana University (Bloomington) ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประจำปี 2558-2559 เคยดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษามูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกทั้งเป็นเลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ, ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว พระราชดำริ และรองประธานกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จยอดเยี่ยมในวิชาชีพ มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับเป็นประโยชน์และแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป โดยได้รับการโปรดเกล้าฯ ใน พ.ศ. 2510 ให้ดำรงตำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสนองงานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยความวิริยะอุตสาหะ อุทิศตนเต็มกำลังความสามารถอย่างต่อเนื่องมากว่า 40 ปี ในการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นระบบในการเพิ่มพื้นที่ป่าของดอยตุง

จากภูเขาหัวโล้นให้กลายเป็นผืนป่าอันสมบูรณ์ ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงอันเป็นแหล่งต้นน้ำของประเทศ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนบนที่สูง พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สร้างงานและสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ลดปัญหายาเสพติดได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งความสำเร็จของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้รับการชื่นชมและยอมรับจากรัฐบาลต่างประเทศให้ขยายผลงานไปสู่ประเทศเมียนมาร์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอัฟกานิสถาน ได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่ต่างๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบนพื้นที่สูงของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ก่อตั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้บูรณาการองค์ความรู้ในโครงการพระราชดำริต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่หลายจังหวัด มุ่งเน้นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศไทย โดยเน้นในเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำ ดินและเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และได้เสียสละอุทิศตนเพื่อผู้สืบสานแนวพระราชดำริ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนเป็นระบบ บูรณาการองค์ความรู้ในโครงการพระราชดำริต่างๆ และนำไปประยุกต์ใช้โดยมุ่งเน้นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศไทย มีผลงานทางวิชาการดีเด่นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์และแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็น ผู้บำเพ็ญกิจด้วยความคิดริเริ่ม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon