เช็กเลย! กรมทางหลวงชนบท แจ้งถนน 26 เส้นทาง 17 จังหวัด ยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้

เช็กเลย! กรมทางหลวงชนบท แจ้งถนน 26 เส้นทาง 17 จังหวัด ยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้

วันที่ 25 ต.ค. 2564 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในเวลา 17.00 น. ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี, ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, นครสวรรค์, อุทัยธานี, นครราชสีมา, นครนายก, สุพรรณบุรี, นครปฐม และกาญจนบุรี รวม 65 สายทาง

ทั้งนี้ สามารถสัญจรผ่านได้ 39 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 26 สายทาง แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 20 สายทาง (20 แห่ง) ทางขาด โครงสร้างทางชำรุด กัดเซาะ 3 สายทาง (3 แห่ง) สะพานขาด คอสะพานขาด ทรุดตัว กัดเซาะ 1 สายทาง (1 แห่ง) ไหล่ทาง คันทางพังทลาย ดินไหล่เขาสไลด์ 2 สายทาง (2 แห่ง) รายละเอียดดังนี้

1. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 – บ้านเนิน อำเภอเก้าเลี้ยว และชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 8+300 – 11+100)
2. สายทาง นว.017 สะพานบางเคียน อำเภอเก้าเลี้ยว และชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 – 1+619)
3. สายทาง ชย.026 สะพานข้ามห้วยน้ำชี อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+200 – 5+700)
4. สายทาง ชย.3003 แยก ทล.202 (กม. ที่ 124+200) – แยก ทล.2065 (กม. ที่ 6+997) อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 4+450 – 4+900)

5. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 – อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 2+600 – 2+800)
6. สายทาง ชย.4040 แยก ทล.2065 (กม. ที่ 10+445) – แยก ทล. 2233 อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ สะพานขาด (ช่วง กม. ที่ 11+200)
7. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 2+000 – 3+600)
8. สายทาง สร.012 ถนนเชิงลาดสะพานใหม่นาหนองไผ่ – กระโพ อำเภอท่าตูม และชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 2+000 – 6+600)
9. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+200 – 3+800)
10. สายทาง สร.022 สะพานมิตรภาพบะ – หนองเรือ อำเภอท่าตูม และชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ น้ำท่วมสูง 115 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+600 – 4+200)

11. สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+250 – 1+725)
12. สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2 – บ้านพระยืน อำเภอเมือง และพระยืน จังหวัดขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 1+900 – 2+100)
13. สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร
14. สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

15. สายทาง รอ.015 อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+025 – 0+800)
16. สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์ – หนองแก่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 2+070 – 3+365)

17. สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 45 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 – 0+050)
18. สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 85 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 – 0+075)
19. สายทาง อย.5034 แยก ทช. อย.3006 (กม. ที่ 0+900) – บ้านดอนทอง อำเภอ ลาดบัวหลวง และเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+575 – 6+550)
20. สายทาง อย.3049 แยก ทล.340 (กม.ที่ 55+900) – บ้านบางตาเถร อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 5+200 – 8+530)
21. สายทาง อท.2034 แยก ทล.32 – บ้านมหานาม อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+500 – 7+300)
22. สายทาง สห.2006 แยก ทล.32 – แยก ทล.311 อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+300 – 2+500)
23. สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม่าย – บางเลน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+100 – 0+800)
24. สายทาง นฐ.058 สะพานบางไผ่นารถข้ามแม่น้ำท่าจีน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 – 0+563)
25. สายทาง กจ.4041 แยก ทล.3199 – บ้านท่าลำใย อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ดินไหล่เขาสไลด์ (ช่วง กม. ที่ 22+000 – 25+000)
26. สายทาง กจ.4051 แยก ทล.3086 – บ้านสลอบ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไหล่ทางถูกกระแสน้ำกัดกัดเซาะ (ช่วง กม. ที่ 2+200 – 2+300)

ทั้งนี้ ทช. ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และโปรดสังเกตป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง บริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดย ทช. ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ประชาชนสามารถแจ้งเหตุหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร 1146

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon