เยาวชน โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวง

พล.อ.ธวัชชัย บุญศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง พล.ท.สมบูรณ์ ศรีมณฑา กรรมการโครงการสานใจไทยสู่ใจใตและ พล.ต.ผดุงศักดิ์ รุจิยาปนนท์ ผู้ช่วย ผอ.ศปร.ให้การต้อนรับคณะเยาวชน โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 29 จำนวน 350 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

พล.ท.สมบูรณ์ กล่าวว่าโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ มีวัตถุประสงค์นำเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามกับเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ มาเข้าค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมกันและกัน ได้มีโอกาสเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ วิสัยทัศน์ ประสบการณ์ชีวิต และพัฒนาแนวความคิด ให้สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำที่ดีของชุมชนในอนาคต ก่อให้เกิดความคิดในเชิงบวก มีความหวงแหนต่อแผ่นดินเกิด และยอมรับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ บนความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม

สำหรับการเข้าเยี่ยมนิทรรศการ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษา เรียนรู้ และรับทราบ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านต่างๆ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งน้อมนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon