‘ไมตรี’สั่งพมจ.เป็นศูนย์ข้อมูลด้านสังคม ชี้เป็นประโยชน์’ป้องกัน-แก้ไข’ปัญหา

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การวิเคราะห์และเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด จัดโดยกองวิชาการ สำนักงานปลัด พม. ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ว่า การวิเคราะห์และเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคมมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมสามารถบ่งชี้ลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้การคุ้มครองเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคม รวมถึงการเฝ้าระวังเตือนภัยสถานการณ์สังคมที่จะเกิดขึ้นอีกทั้งในระดับจังหวัดและพื้นที่

ปลัด พม.กล่าวอีกว่า การขับเคลื่อนการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม จำเป็นต้อง

1.บูรณาการการใช้ข้อมูลระดับทุติยภูมิกับหน่วยงานด้านสังคมในพื้นที่ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลนำมาใช้ในการดำเนินงาน
2.พัฒนาเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลและติดตามพัฒนาข้อมูลให้ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์
3.นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานสถานการณ์สังคม มีเวทีรายงานให้หน่วยงานและสาธารณะได้รับรู้และร่วมแก้ปัญหา
4.การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมถึงมีการประเมินผลเพื่อนำไปสู่การชี้เป้าหมายการทำงานที่ถูกต้องตรงประเด็น

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกจังหวัดจัดทำรายงานทางสังคมในมิติเชิงประเด็น กลุ่มเป้าหมายและมิติเชิงพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์วางแผนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการบูรณาการป้องกันและแก้ปัญหาสังคม ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัด (พมจ.) จะต้องเป็นศูนย์ข้อมูลกลางทางด้านสังคมจังหวัด

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image