“สรนิต” ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ คนใหม่ ชูวิสัยทัศน์ 3 ข้อ ขับเคลื่อน วทน.

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ ห้องประชุม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดวท. ชี้แจงนโยบาย แนวทางการผลักดันเพื่อสานต่อภารกิจของวท. ต่อสื่อมวลชน ในฐานะเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงคนใหม่

รศ.นพ.สรนิต กล่าวว่า สาเหตุที่เข้ามารับตำแหน่งนี้ เนื่องจากผู้ใหญ่ในกระทรวงและรัฐมนตรีทั้ง 2 กระทรวงได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ วท. มอบหมายให้เข้ามาทำงานเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและวท. ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ และในการเข้ามาทำงานก็จะทำงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติและตามยุทธศาสตร์ที่ทาง รัฐมนตรีวท.ได้วางไว้ทั้งนี้ได้ชู 3 ประเด็นหลักสำคัญได้แก่ 1. วิสัยทัศน์ คือ การเข้ามาทำงานไปในทิศทางของวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจน เพราะว่าปัจจุบัน รัฐบาลได้ให้วิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นฐานในการพัฒนาประเทศสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 หรือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้ได้ 2. การประยุกต์ ส่วนที่สองนี้เป็นการนำงานวิจัยมาใช้ คือ ไม่ให้เก็บงานวิจัยอยู่บนหิ้ง สู่การนำมาใช้และประยุกต์ให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์และประชาชนสามารถนำมาใช้ได้ 3. การเล็งเห็นคุณค่า เป็นการต้องการทำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วทน.)ให้เข้าใกล้ประชาชนและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนได้

รศ.นพ.สรนิต กล่าวอีกว่า จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งทางผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกัน พร้อมกับจะนำประสบการณ์และความรู้จากกระทรวงศึกษามาผนวกกับวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการสอดแทรกสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ภาคการศึกษาของอาชีวศึกษามากยิ่งขึ้น

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image