สคทช. ติดตามการดำเนินงานคทช. พื้นที่ต้นแบบ แก้ปัญหาที่ทำกินเขาซก ชลบุรี

สคทช. ติดตามการดำเนินงานคทช. พื้นที่ต้นแบบ แก้ปัญหาที่ทำกินเขาซก ชลบุรี

สคทช. ติดตามการดำเนินงานคทช.ในพื้นที่ต้นแบบ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

 

วันที่ 18 มกราคม  ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ. สคทช.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในพื้นที่โครงการจัดที่ดิน ทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ณ แปลง คทช. อำเภอหนองใหญ่

ดร.รวีวรรณ กล่าวว่า  พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบของการดำเนินงาน ที่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปที่ดินตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36 / 2559 ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป เพื่อดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและนำที่ดินมาจัดสรร ให้ประชาชน เกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล

ซึ่งขณะนี้พื้นที่ดังกล่าว ประสบความสำเร็จโดยคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดชลบุรี (คทช.จังหวัดชลบุรี) ได้รับมอบพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ และตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีแนวขอบเขตการดำเนินโครงการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน แปลง No.378 เนื้อที่ 554-0-96 ไร่  มีการจัดสรรที่ดินโดยประมาณดังนี้

  1. แบ่งที่อยู่อาศัย 47 แปลง เนื้อที่ 47-1-07 ไร่
  2. แปลงเกษตรกรรม 47 แปลง เนื้อที่ 229-0-52 ไร่
  3. พื้นที่แปลงรวม เนื้อที่ 24-0-17 ไร่
  4. พื้นที่ส่วนกลาง เนื้อที่ 87-1-10 ไร่
  5. พื้นที่สระเก็บน้ำ เนื้อที่ 105-1-20 ไร่
  6. ถนนสายหลัก – สายซอย เนื้อที่ 23-1-17 ไร่

ซึ่งได้มีการจัดที่ดินให้เกษตรกร 47 ราย คทช.จังหวัดชลบุรี  ได้เห็นชอบการจัดที่ดินให้เกษตรกรผู้ยากจนและไร้ที่ดิน ทำกิน 43 ราย และเกษตรกรรุ่นใหม่ของ ส.ป.ก. 4 ราย

ดร.รวีวรรณ กล่าวว่า โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่เป้าหมายจัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากที่ดินที่รัฐจัดสรรให้  มีการส่งเสริมการมีอาชีพและสร้างรายได้  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างสวัสดิการทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้มั่นคง   ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และแนวทางทฤษฎีใหม่

ผอ. สคทช. กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้  ได้รับฟังปัญหา อุปสรรค และความต้องการในด้านการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมถนน ด้านสาธารณูปโภค และด้านการพัฒนาอาชีพ   พร้อมเก็บฐานข้อมูล เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน  ในด้านการส่งเสริมคุณภาพ   มาตรฐานการผลิต   การแปรรูปพันธุ์พืชสมุนไพร และสนับสนุนเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและนอกประเทศ

“ในอนาคตจะผลักดันให้แปลง คทช. หนองใหญ่ กลายเป็น Cluster สมุนไพร โดยจะดำเนินงาน ความร่วมมือระหว่าง ส.ป.ก. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC และมหาวิทยาลัยบูรพาขับเคลื่อนโครงการสมุนไพร โดยมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการสร้างโรงงานกลั่นสมุนไพร โดยจะรับสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน ซึ่งจะกลายเป็นตลาดที่สามารถรองรับการผลิตสมุนไพรจากแปลง คทช. หนองใหญ่ ได้ในอนาคต และผลักดันให้ชุมชน มีบทบาทร่วมกันจัดทำแผนชุมชน วางเป้าหมายเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ทั้งชุมชน ตลอดจนสามารถวางแผน การผลิต ให้เป็นจุดรวบรวมผลผลิตและกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคได้ในอนาคต”ผอ. สคทช.กล่าว

ดร.รวีวรรณ กล่าวว่า โดยในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะมาติดตามผลการดำเนินงาน และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินทั้งประเทศอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหาของทั้งประเทศ และขับเคลื่อนดำเนินงานเพื่อพี่น้องประชาชนในมิติต่างๆ อาทิเช่น การจัดสรรที่ดินทำกิน การแก้ไขแนวเขตที่ดินทับซ้อนกัน  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  สร้างความเป็นธรรม  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon