อัยการชี้ชาวนาขายข้าวตรงลูกค้าไม่ผิด กม. ระบุเพียงเอาตัวรอดจากราคาที่ถูกกว่ามาม่า

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ร.ต.อ.ชูมิตร ชุณหวาณิชพิทักษ์ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟชบุ๊ก

ระบุว่า ชาวนา ลำบาก ขายข้าวเองผ่านเฟซบุ๊ก

นักกฎหมาย หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง เขียนไว้แล้วนั้น พี่เสือ ใคร่ขอนำเสนอเจตนารมณ์ของกฎหมาย เราต้องดู “คำนิยาม” ของกฎหมาย ก่อนเข้าไปดูในเนื้อหาตรงนี้สำคัญมาก

“ขายตรง” หมายความว่า การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผู้บริโภคหรือของผู้อื่น หรือสถานที่อื่นโดยผ่านตัวแทนขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระชั้นเดียวหรือหลายชั้นที่มิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ แต่ไม่รวมถึงนิติกรรมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

Advertisement

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕

หลักการและเหตุผล คือ โดยที่การประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าหรือบริการในปัจจุบันได้ใช้วิธีการทำตลาดในลักษณะที่เข้าถึงผู้บริโภค โดยการเสนอขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ทำงานของผู้บริโภคหรือของบุคคลอื่น หรือสถานที่อื่นที่ไม่ใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระโดยการอธิบายหรือการสาธิตสินค้าผ่านผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรง การเสนอขายสินค้าหรือบริการในลักษณะดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคอยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่อาจตัดสินใจตกลงซื้อสินค้าหรือรับบริการได้อย่างอิสระและรอบคอบ นอกจากนี้ยังมีการประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภค เช่น โดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางแสดงเจตนาตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวนั้น ซึ่งในกรณีนี้สินค้าหรือบริการดังกล่าวอาจไม่ตรงกับคำกล่าวอ้างตามที่ได้โฆษณาไว้ อีกทั้งการทำตลาดขายตรงและตลาดแบบตรงในปัจจุบันได้มีการใช้วิธีการชักชวนและจัดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในธุรกิจดังกล่าว โดยตกลงจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าว ซึ่งคำนวณจากจำนวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น อันมีลักษณะเป็นการหลอกลวงประชาชน การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการขายแบบเชิงรุกดังกล่าว ทำให้ประชาชนโดยทั่วไปในฐานะผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบและก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่สงบสุขในสังคม ประกอบกับบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ดังนั้น การที่ชาวนาเขาเดือดร้อน เขาไม่ต้องการขายข้าวเปลือกที่ราคาตกต่ำ แต่เปลี่ยนแนวทางโดยการทำเป็นข้าวสาร ขายให้แก่ลูกค้าโดยตรง เพื่อต้องการราคาที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นเอง

ชาวนาเขาไม่ได้ทำการค้าในลักษณะซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรเลย แต่เขาทำการค้าแบบชาวบ้าน แบบสุจริตชน มิใช่เป็นไปตามคำนิยามของกฎหมายข้างต้นโดยผ่านตัวแทนขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระชั้นเดียวหรือหลายชั้นแต่อย่างใด

“เจตนา” เขาต้องการเพียงเอาตัวรอดจากราคาข้าวที่ถูกกว่า “มาม่า” ๑ ห่อ เท่านั้นเอง

ด้วยความเคารพ ผมว่าเจตนาของชาวนา กฎหมายนี้ไม่สามารถใช้บังคับกับเขาได้ดังเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นครับ ผมพร้อมจะช่วยท่านครับ “ชาวนา”

จากที่กล่าวมา ชาวนา ที่เคารพรัก ท่านสามารถใช้เฟซบุ๊กของผม ๒ เฟซ คนชมเกือบ ๑๐,๐๐๐ คน เสนอขายข้าวสารของท่านได้เลยครับ “ฟรี” ครับ

๑. Chu Chu

๒. รองเสือ ของประชาชน

ขอเป็นกำลังใจให้ชาวนาผ่านพ้นวิกฤติไปได้นะครับ

ขอบคุณครับ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image