กทม.มอบทุนเอราวัณ หวังแก้ปมบุคลากรการศึกษาขาดแคลน เหตุครูโอนย้ายภูมิลำเนากล้บบ้านเกิดเพียบ

กทม.มอบทุนเอราวัณแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคคลากรทางการศึกษา​ พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้ต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม เวลา​ 13.30 น.​ ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า​ เขตพระนคร นายศานนท์​ หวังสร้างบุญ​ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร​ เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาการรับเงินทุนการศึกษาโครงการทุนเอราวัณ ปีการศึกษา 2565 และให้โอวาทผู้รับทุนการศึกษา​ โดยมี​ นายขจิต​ ชัชวานิชย์​ ปลัดกรุงเทพมหานคร​ นายเกรียงไกร​ จงเจริญ​ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา​ ผู้บริหารสำนักการศึกษา​ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ​ ร่วมพิธี

นายศานนท์ กล่าวว่า​กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีภารกิจดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองหลวงของประเทศให้ดียิ่งขึ้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล​ เนื่องจากการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนและแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำได้​ โดยมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครประสบปัญหา เรื่องครูโอนย้ายกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากทุกปี ทำให้มีอัตราว่างและขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาการศึกษา จนนำมาสู่การจัดโครงการทุนเอราวัณขึ้น

Advertisement

“ผู้ได้รับเงินทุนการศึกษาโครงการทุนเอราวัณทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และศักยภาพในความเป็นครูที่กรุงเทพมหานครคาดหวังให้มีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมหานครแห่งนี้ให้ก้าวสู่เป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้​ ขอให้ผู้ได้รับเงินทุนการศึกษาโครงการทุนเอราวัณ ปีการศึกษา 2565  ตั้งใจเล่าเรียนเพื่อสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้พร้อมสำหรับการเป็นครูที่ดี เพื่อร่วมกันสร้างเด็ก และเยาวชนที่มีคุณภาพอันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานครและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป” นายศานนท์กล่าว

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่สำคัญในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา ซึ่งครูเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐานระดับประเทศและในระดับสากล แต่ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครประสบปัญหาเรื่องครูโอนกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากทุกปี ทำให้มีอัตราว่างและขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาการศึกษา สำนักการศึกษาจึงได้ดำเนินโครงการทุนเอราวัณตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 1) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โครงการทุนเอราวัณ เป็นโครงการที่ให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษาแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติงานกับกรุงเทพมหานครมานานไม่น้อยกว่า 10 ปี ในปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 5) กรุงเทพมหานครร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำนวน 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งสถาบันการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพให้กับกรุงเทพมหานคร

Advertisement

รูปแบบการดำเนินโครงการเป็นการจัดสรรงบประมาณเป็นทุนการศึกษาในลักษณะเหมาจ่ายให้แก่สถาบันการศึกษาและผู้รับเงินทุนเป็นรายบุคคลตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่เกิน ปีละ 100 ทุน จำนวนทุนละ 100,000 บาทต่อคนต่อปีและเมื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า​ 10 ปี เพื่อเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญาการรับเงินทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 128 ราย ผ่านการคัดเลือกและยืนยันขอรับเงินทุนการศึกษา จำนวน 72 ราย จำแนกเป็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 ราย บุตรของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 42 ราย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image