สหพันธ์ปลัดอำเภอออกแถลงการณ์ขอรัฐบาลให้ความกระจ่างเหตุพ.ต.ท.จันทร์เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย (ส.ปอ.ท.) ฉบับที่ 3/2559 ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอให้รัฐบาลให้ความกระจ่างสาเหตุการเสียชีวิตของพนักงานสอบสวน สน.เทียนทะเล โดยระบุว่า

สหพันธ์พนักงานสอบสวนแห่งชาติ (ส.พ.ช.) ยุคก่อตั้งมี สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย (ส.ปอ.ท.) ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้วยเจตนารมย์ที่ตรงกันไม่ว่าจะเป็น การมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความบริสุทธิ์ยุติธรรม ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานสอบสวนไม่ว่าฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีความเป็นอิสระ สามารถ ใช้วิชาชีพการสอบสวนโดยปราศจากการชี้นำหรือบิดเบือนคดีจากผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้มีอิทธิพล ซึ่งในการขับเคลื่อนที่ผ่านมา สหพันธ์พนักงานสอบสวนแห่งชาติ และสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันยื่นหนังสือต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และร่วมสัมมนากับองค์กรภาคเอกชนในหลายองค์กรเพื่อกำหนดโครงสร้างรูปแบบกระบวนการสอบสวนคดีอาญา เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมต่อพี่น้องประชาชน ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

พ.ต.ท.จันทร์ ชัยสวัสดิ์ ท่านทำหน้าที่เลขาธิการสหพันธ์พนักงานสอบสวนแห่งชาติ มีความมุ่งมั่นทุ่มเทขับเคลื่อนด้วยเจตนารมณ์ตามที่กล่าวมาร่วมกับพี่น้องพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจกว่า 3,000 นาย ซึ่งแน่นอนว่าเจตนารมณ์และแนวทางในการขับเคลื่อนย่อมมีผลกระทบต่ออำนาจ และผลประโยชน์โดยเฉพาะระบบโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เช่น การเสนอขอแยกพนักงานสอบสวนให้มีสายงานเฉพาะของตนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือการขอแยกเป็นอีกองค์กรหนึ่ง ที่มีความเป็นอิสระในกระบวนการสอบสวนคดีอาญา ความมุ่งมั่นทุ่มเทของ พ.ต.ท.จันทร์ฯ ครั้งล่าสุดได้มีการยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีทบทวนคำสั่งคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2559 และที่ 7/2559 กรณีเนื้อหาของ 2 คำสั่งนี้มีผลกระทบต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจทั้งประเทศ ซึ่งกรณีการเสียชีวิตของ พ.ต.ท.จันทร์ จึงมีความเคลือบแคลง สงสัยว่ามีความเชื่อมโยง กรณีที่ พ.ต.ท.จันทร์ ได้ออกมาต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อให้การสอบสวนของตำรวจมีความเป็นอิสระเพื่อพี่น้องประชาชนไทย ประเด็นการเสียชีวิตอาจมีส่วนเกี่ยวโยงทำให้ฝ่ายตรงข้าม ใช้อิทธิพลมืดและดำเนินการกับ พ.ต.ท.จันทร์ ฯได้ ซึ่งสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอาญา ดังนี้

1.ปลัดอำเภอมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนคดีอาญา และกรณีที่นายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมการสอบสวนคดีอาญาทั่วไปก็จะมีปลัดอำเภอ ในการร่วมทำการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจ หรือกรณีที่ประชาชนร้องขอความเป็นธรรม ในกระบวนการสอบสวนพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองโดยเฉพาะนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมอบหมายให้ปลัดอำเภอเข้าร่วมในการสอบสวน รวมถึงคดีอาญาบางประเภทที่กฎหมายกำหนดให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองเป็นผู้สอบสวนคดีอาญานั้นๆ แต่ฝ่ายเดียว จะเห็นได้ว่ามิติของการสอบสวนคดีอาญาหลักๆจะมีพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจและพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองทำการสอบสวน โดยจะขึ้นอยู่กับประเภทคดี ลักษณะคดีและเงื่อนไขกฎหมาย ในการเชื่อมโยงในการปฏิบัติงานสอบสวนร่วมกัน

2.เมื่อลักษณะงานของพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันนั้นกรณี พ.ต.ท.จันทร์ฯ เลขาธิการสหพันธ์พนักงานสอบสวนแห่งชาติ ได้จัดตั้งองค์กรภายใต้รัฐธรรมนูญร่วมกับพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจอีกกว่า 3,000 นาย มีเจตนารมย์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความยุติธรรมในกระบวนการที่ทำอย่างแท้จริงนั้น สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ที่ต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขในพื้นที่แด่พี่น้องประชาชนเฉกเช่นเดียวกัน จึงต้องให้การสนับสนุนร่วมมือกัน สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการสอบสวนให้เกิดความเป็นอิสระ ตัดอำนาจการชี้นำคดีการบิดเบือนคดีจากอิทธิพล ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอิทธิพล ทั้งสององค์กรจึงมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน และ ได้ร่วมมือขับเคลื่อนกระบวนการสอบสวนเป็นไปตามหลักสากลนี้มาตลอดระยะเวลากว่า 6 เดือน

เมื่อข้าราชการน้ำดี พ.ต.ท.จันทร์ ได้ออกมาเคลื่อนไหวขับเคลื่อนให้ระบบ และโครงสร้างการสอบสวนคดีอาญาในประเทศไทยมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแท้จริงนั้น หลายฝ่ายเชื่อว่าสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ตาย ย่อมมีประเด็นที่ตัดเสียไม่ได้ คือเกิดจากการใช้อิทธิพลมืดของผู้เสียประโยชน์ จึงเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของพี่น้องประชาชน ในระบบการปกครองและการใช้อำนาจของผู้มีอำนาจ ทำให้ประชาชนเกิดความสิ้นศรัทธาและไม่ไว้ใจฝ่ายรัฐได้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความกระจ่าง จึงขอให้รัฐบาล กระทรวงยุติธรรม หรือแม้แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของ พ.ต.ท.จันทร์ ชัยสวัสดิ์ ให้ชัดเจน โดยการแสดงหลักฐานต่อสาธารณชน เพื่อให้เกิดความกระจ่างแก่พี่น้องประชาชน อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้คนดีมีที่ยืนในสังคมไทยได้ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon