รองผู้ว่าฯ ทวิดา มอบโล่ผู้สูงอายุดีเด่น ประกาศหนุนกิจกรรม ‘ต้องจริต’ มีค่า น่าทำ

รองผู้ว่าฯ ทวิดา มอบโล่เกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่น ย้ำ ไม่ใช่คนชรา แต่คือผู้ส่งต่อประสบการณ์ชีวิตที่มีค่าสู่รุ่นต่อไป

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโล่เกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่น ของสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าวว่า การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไม่ได้แปลว่าเราชราภาพ คำว่าสูงอายุ คือแค่เราเก็บวันเวลามากกว่าคนอื่น เพราะฉะนั้นการส่งเสริมให้สังคมรู้ว่า เราสะสมวันเวลา สะสมประสบการณ์มา โดยอาจจะมีคนทางฝั่ง กทม. ในฐานะคนดูแลเมืองช่วยสนับสนุน เพื่อให้รู้ว่าผู้สูงอายุไม่ใช่คนชราที่ทำอะไรไม่ได้ นั่งอยู่กับบ้านอย่างเดียว เป็นภาระของลูกหลาน ซึ่งคำพูดแบบนี้เป็นคำพูดที่ไม่เข้าใจว่าสังคมประกอบไปด้วยภูมิปัญญา ประสบการณ์ ประกอบไปด้วยคนที่มีความทรงจำในเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาและถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นในชีวิตส่งต่อไป

“งานวันนี้เป็นการมอบโล่ให้กับท่านผู้สูงอายุดีเด่นก็จริง แต่คิดว่าการที่ผู้สูงอายุจะร่วมกันทำกิจกรรมแบบนี้ได้ ไม่ใช่ผู้สูงอายุแค่หนึ่งคน หรือสองสามคน ต้องเป็นการรวมตัวกันของคนที่มีจิตวิญญาณเดียวกัน ที่ยังอยากจะออกมาทำกิจกรรมที่ทำให้ตัวเองมีชีวิตชีวา และกิจกรรมที่มีประโยชน์ทั้งกับตัวเองและสังคม และสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เข้าใจว่าสังคมนั้นต้องมีส่วนผสมระหว่างคนที่ผ่านวันเวลามา ร่วมกับคนยุคปัจจุบันเพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนกัน ในฐานะคนดูแลเมืองเราจะทำให้ความเข้าใจตรงนี้เกิดขึ้น และจะสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ทั้งชมรม เครือข่าย ให้สามารถทำได้ง่าย สะดวก และต้องจริตในแง่ของลักษณะของกิจกรรมที่อยากทำและมีคุณค่า ท่านผู้ว่าฯ เองเน้นเรื่องนี้มาก เพราะฉะนั้นต่อจากวันนี้ไปเราจะร่วมมือกันทำให้มีกิจกรรมเหล่านี้มากขึ้น” รองฯ ทวิดา กล่าว

Advertisement

สำหรับสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2540 โดยการรวมตัวของชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในการดูแลสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปัจจุบันมีชมรมผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกสหพันธ์ฯ จำนวนทั้งสิ้น 199 ชมรม ซึ่งรองผู้ว่าฯ ทวิดา ดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์ฯ โดยบทบาทหน้าที่ของสหพันธ์ฯ คือเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น การออกกำลังกาย การฝึกอาชีพ กิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ฯลฯ

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุดีเด่น มีเกณฑ์การคัดเลือก คือ 1.ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2.ต้องเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็นสมาชิกสหพันธ์ฯ 3.มีผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความประพฤติ 4.มีผลงานด้านการเสียสละ และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน สังคมในระดับท้องถิ่น จนถึงระดับชาติ โดยผู้ที่ได้รับโล่เกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่น ของสหพันธ์ฯ ประจำปี พ.ศ.2565 มีจำนวน 18 คน และผู้สูงอายุที่ได้รับโล่เกียรติคุณพิเศษ สำหรับผู้สนับสนุนกิจกรรมของสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน มีรายชื่อดังนี้

ผู้สูงอายุที่รับโล่เกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่น ของสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2565
1. นายสัมพันธ์ พันธ์พิสัย ชมรมผู้สูงอายุวังทอง กลุ่ม 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 15
2. นางรุ่งนภา เทศรัตนวงศ์ ชมรมผู้สูงอายุวัดธาตุทอง กลุ่ม 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 21
3. นางสาวสมจิตร์ จันทร์เหมือน ชมรมผู้สูงอายุลุมพินี กลุ่ม 4 ศูนย์บริการสาธารณสุข 16
4. ร้อยตรีชัชวาลย์ รังสิกรณ์ ชมรมผู้สูงอายุเตชะสัมพันธ์ กลุ่ม 4 ศูนย์บริการสาธารณสุข 55
5. นางบุปผา ชื่นคลัง ชมรมผู้สูงอายุวงศ์สว่าง กลุ่ม 5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 19
6. นางสาวดาราณี โพธิน ชมรมผู้สูงอายุบางบัว กลุ่ม 5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 53
7. นางสุนันท์ รัตนสนเท่ห์กุล ชมรมผู้สูงอายุพร้อมสุข กลุ่ม 6 ศูนย์บริการสาธารณสุข 24
8. นางจรรยาภรณ์ วงศ์สุขวิวัฒนา ชมรมผู้สูงอายุรุ่งเรื่องเฮ้าส์ กลุ่ม 6 ศูนย์บริการสาธารณสุข 61
9. นางจรูญศรี ติยะศิริโชคชัย ชมรมผู้สูงอายุวัดชัยพฤษมาลา กลุ่ม 9 ศูนย์บริการสาธารณสุข 49
10. นายสังคม มะลิจันทร์ ชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 36 กลุ่ม 10 ศูนย์บริการสาธารณสุข 36
11. นางนวล อ่วมเปี่ยม ชมรมผู้สูงอายุเลียบคลองทวีวัฒนา กลุ่ม 11 ศูนย์บริการสาธารณสุข 40
12. นางสุนีย์ บุญเอี่ยม ชมรมผู้สูงอายุแป๊ะกงร่วมใจ กลุ่ม 11 ศูนย์บริการสาธารณสุข 47
13. นายเอกชัย พวงทอง ชมรมผู้สูงอายุข้าราชการกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 13 กองสร้างเสริมสุขภาพ
14. นางสาววิภาพรรณ วิริยะรักษ์ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กลุ่ม 18 สำนักการแพทย์
15. นางกุหลาบ ยังเจริญพร ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ กลุ่ม 19 สำนักการแพทย์
16. นางมาลัย สมบูรณ์ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลลาดกระบัง กลุ่ม 21 สำนักการแพทย์
17. ร้อยโทธนกฤต วิจิตรกุล ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กลุ่ม 22 สำนักการแพทย์
18. นางวิไลวรรณ วิบูลย์พันธ์ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสิรินธร กลุ่ม 23 สำนักการแพทย์

รางวัลพิเศษ โล่เกียรติคุณสำหรับผู้สนับสนุนกิจกรรมของสหพันธ์ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
นายเสรี พรประสิทธิ์กุล เป็นผู้มีอุปการคุณ ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของสหพันธ์ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครด้วยดีตลอดมา และปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

ในวันนี้ มีนายธีรวีร์ วีรวรรณ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย รองประธานสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาและกรรมการบริหารสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงาน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image