รองผู้ว่าฯ ศานนท์ รู้ ดูแลเด็กไม่ง่าย มอบนโยบายเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศูนย์ก่อนวัยเรียนฯ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ที่โรงแรม GRAPH เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบนโยบายในกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 1

นายศานนท์กล่าวว่า การดูแลเด็กเล็กไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กเล็กต้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเด็ก เพราะเด็กยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ การมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนไม่ใช่ช่วยแค่เด็กแต่เป็นการช่วยครอบครัวที่ต้องทำงานด้วย นโยบายของกรุงเทพมหานครคืออยากให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนดีขึ้น ส่วนใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นของชุมชน กรุงเทพมหานครจะสนับสนุนงบประมาณค่าอุปกรณ์การศึกษา หรือค่าอาหาร โอกาสต่อไปน่าจะมีการถอดบทเรียนทำศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต้นแบบแล้วขยายผลไปยังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานครทั้งหมด

“ปัจจุบันมีเด็กแรกเกิดประมาณ 70,000-80,000 คนต่อปี กรุงเทพมหานครดูแลเด็กเล็กอยู่ประมาณ 10,000-20,000 คน เด็กบางส่วนอยู่ในความดูแลของภาคเอกชน และบางส่วนไม่รู้ว่ามีผู้ดูแลหรือไม่ มีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไร เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่ต้องช่วยกันดูว่าจะสามารถขยายศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพิ่มเติมได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อให้เด็กเล็กได้รับการดูแลทั่วถึง และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ซึ่งหากมีตรงไหนที่ยังขาดหรือต้องการบางอย่างเพิ่มเติมขอให้บอก หากสามารถสนับสนุนได้ก็ยินดี และอยากให้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน เด็กเป็นกำลังสำคัญของชาติ ส่วนตัวเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการดูแลเด็กเล็ก ผู้ที่ทำหน้าที่ตรงนี้ต้องเสียสละในการดูแล ถ้ามีสิ่งใดที่ทำให้ดีขึ้นได้ อยากให้เสนอแนะ ช่วยเหลือ และหาทางออกร่วมกัน เพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น” นายศานนท์กล่าว

สำหรับกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย” กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กได้รับความรู้ความเข้าใจเทคนิควิธีการส่งเสริมการดูแลและเฝ้าระวัง และสามารถประเมินพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกำหนดจัดอบรม ณ โรงแรม GRAPH เขตห้วยขวาง จำนวน 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-15 ธ.ค.65 รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 ธ.ค.65 และรุ่นที่ 3 วันที่ 26-27 ธ.ค.65 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร จำนวน 275 แห่ง รวม 282 คน

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image