กทม. เดินหน้ายกระดับดูแลเด็กเล็ก เน้นครอบคลุม-คุณภาพดี ระดมความเห็นภาคี ควบคู่งานวิจัย

กทม. เดินหน้ายกระดับดูแลเด็กเล็ก เน้นครอบคลุม-คุณภาพดี

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุมมาตุลี 2 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากรอบแนวคิดผลลัพธ์ (Outcome Framework) และตัวชี้วัดด้านการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (0-8 ปี)

นายศานนท์กล่าวว่า การประชุมวันนี้จัดขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติจากภาคีที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับขอบเขต คำนิยาม และวิธีวิทยาของการวัดผลการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และเพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคีที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกรอบแนวคิดผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยสำหรับใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสนับสนุนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพมาตรฐานและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนตั้งแต่เด็กจนถึงวัยสูงอายุ โดยมุ่งหวังให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่แท้จริงและยั่งยืน

“เรามีเป้าหมายหลักในการเรื่องการดูแลเด็กเล็กในกรุงเทพมหานครอย่างครอบคลุม ทั้งที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครและเอกชน รวมทั้งเรื่องคุณภาพการดูแล โดยการกำหนดตัวชี้วัดในการยกระดับคุณภาพ โดยอาจร่วมกับภาคีเครือข่ายทำ sandbox ในการดำเนินการ และมีงานวิจัยควบคู่กันไป โดยหากตัวชี้วัดสามารถขยายผลได้ สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จะช่วยดูแลเด็กเล็กในพื้นที่ต่อไป ต้องขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วิทยากร องค์กรภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและอนุกรรมการทุก ๆ ท่าน ที่ร่วมระดมความคิดและมอบความรู้อันเป็นประโยชน์ และเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้ก้าวหน้า และยกระดับสู่ความเป็นเลิศต่อไป” นายศานนท์กล่าว

Advertisement

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีนโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ โดยมุ่งหวังให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่แท้จริงและยั่งยืน ในการนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วยคณะกรรมการและอนุกรรมการ ดังนี้ คณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านและพื้นที่ การเรียนรู้ในกรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้นอกหลักสูตร คณะอนุกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนและการดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการพัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการวางแผนและวัดผลการเรียนรู้และพัฒนาการเด็ก โดยระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและอนุกรรมการทั้งหมดเริ่มต้นเมื่อวันที่ 17 ต.ค.65 จนถึงวันที่ 16 ก.ย.66 รวมระยะเวลา 12 เดือน ในการประชุมคณะอนุกรรมการการวางแผนและวัดผลการเรียนรู้และพัฒนาการเด็ก ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 8 พ.ย.65 ที่ประชุมได้มีมติให้สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดผลลัพธ์ (Outcome Framework) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome Indicator) เพื่อวัดผลการเรียนรู้และพัฒนาการของกลุ่มเด็กปฐมวัย

การประชุมวันนี้ คณะอนุกรรมการวางแผนและวัดผลการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภาคีเครือข่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image