กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งฝึกภาษา “หัวหน้างาน” รับ “เออีซี”

นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค (สพภ.) และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.) ชี้แจงผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เข้าข่าย ให้ดำเนินการฝึกอบรมแรงงานตาม พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ที่กำหนดให้ สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป มีหน้าที่ฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด หากไม่ดำเนินการต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานนั้นมีเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งนายจ้างและสถานประกอบกิจการสามารถกู้ยืมเงินได้ในอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำในการพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น

ทั้งนี้ เบื้องต้นได้แนะนำให้สถานประกอบการจัดฝึกอบรมในสัดส่วนร้อยละ 30 ของจำนวนลูกจ้างเฉลี่ยให้กับพนักงานระดับหัวหน้าเป็นหลักก่อน ในหลักสูตรด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะการฝึกยกระดับสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโลจิสติกส์ เนื่องจากหัวหน้าเป็นบุคคลสำคัญในการควบคุมกำลังแรงงานส่วนใหญ่ในสถานประกอบการ ที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดยังพนักงานคนอื่นๆ ได้ โดยผู้ที่สนใจ สามารถไปดาวน์โหลดได้หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน ได้ที่เว็บไซด์ของสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กพร.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon