เริ่มแล้ว! เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เปิดโอกาสผู้สมัครนั่งกก.เขตพื้นที่ 15 ม.ค.-7 ก.พ.นี้

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เปิดเผยถึงความก้าวหน้าในการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนว่า หลังจาก ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ2559 ได้มีผลบังคับใช้แล้ว โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน แล้ว โดยมี นพ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์วิธีการการสรรหา รวมถึงคัดเลือก หรือดำเนินการใดให้ได้มาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)

นพ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ ประธานกรรมการสรรหา กล่าวว่า องค์ประกอบของ กขป. แต่ละเขตพื้นที่นั้น จะมีทั้งสิ้น 45 คน ยกเว้นเขตพื้นที่ 13 (กทม.) มีจำนวน 46 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1.ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.ผู้แทนจากผู้ทรงคุณวุฒิและวิชาชีพ หมายถึงผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่จัดการศึกษาด้านสุขภาพ นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุข และ 3. ผู้แทนจากภาคประชาสังคมและเอกชน ได้แก่ เครือข่ายหรือองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรด้านต่างๆ อาทิ ด้านเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ฯลฯ เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เครือข่ายหรือองค์กรสื่อมวลชน ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชน และกลุ่มชมรม เครือข่ายร้านยา รวมถึงผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดและหอการค้าจังหวัดด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน จะมีบทบาทหน้าที่หลัก อาทิ กำหนดเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ ในการดำเนินการและพัฒนาระบบสุขภาพในเขตพื้นที่ ให้ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

อนึ่ง หน่วยงาน องค์กร และผู้สนใจสมัครเป็น กขป. สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ www.nationalhealth.or.th หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โทร.02-832-9090 โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสรรหา ระหว่างวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2560 ละเสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อประกาศต่อสาธารณะในวันที่ 18 มีนาคม 2560 ต่อไป

บทความก่อนหน้านี้โป๊ะแตก!! สาวจับผิด แฟนพากิ๊กมานอน เจอต่างหูบนเตียง ตั้งชื่อผู้ชายโทรเข้าตี1บอกเป็นเกย์
บทความถัดไป“แม่น้องเกด” ชี้ “ปรองดองโคทม” เกิดยาก หากกองทัพยังลอยตัวเหนือความขัดแย้ง