ศปถ.สรุปผลลดอุบัติเหตุปีใหม่ 2567 ขับเคลื่อนโครงการสัญจรทางถนนที่ปลอดภัย

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ภายใต้แนวคิด “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในมิติเชิงพื้นที่และครอบคลุมทุกปัจจัยเสี่ยง เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด

สำหรับผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 4 ธันวาคม 2567 เมื่อเปรียบเทียบกับเทศกาลปีใหม่ เฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง พบว่า จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ทั้งขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัยลดลงเช่นกัน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายสถิติอุบัติเหตุทางถนนลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชน

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถิติอุบัติเหตุทางถนนลดลงเกิดจากความมุ่งมั่นและกลไกการทำงานเป็นทีมเดียวกันของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในทุกระดับ ซึ่งมุ่งเน้นการทำงานในมิติเชิงพื้นที่ (Area Approach) โดยให้จังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควบคู่กับการให้ชุมชนและท้องถิ่นมีบทบาทเชิงรุกในการจัดการปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การสื่อสารสร้างรับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนและรณรงค์ให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียน

Advertisement

การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยดำเนินการ ดังนี้

– ถอดบทเรียนการดำเนินงานในทุกมิติ นำสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 มาวิเคราะห์หาสาเหตุ ค้นหาปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน และปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในมิติเชิงพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

– เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความปลอดภัยทางถนน ทั้งช่วงปกติและเทศกาลสำคัญ โดยยึดมาตรการที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการลดอุบัติเหตุเป็นแนวทางในการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกำหนดมาตรการเสริมและกรอบการปฏิบัติที่สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุในพื้นที่ รวมถึงมาตรการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

– ยกระดับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยรวบรวมข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วนจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอให้รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายสร้างความปลอดภัยทางถนนที่มีมาตรฐานและกรอบการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายมุ่งขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนน
อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นวางกลไกการจัดการความเสี่ยงในทุกมิติ ทั้งคน ยานพาหนะ ถนนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้คนไทยมีวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในปี 2570 ให้เหลือ 12 คน ต่อประชากร 1 แสนคน และขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างการสัญจรทางถนน
ที่ปลอดภัยสำหรับทุกกคน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image