“จิสด้า” ระดมกึ๋นพัฒนาศักยภาพ “ดาวเทียม” บริหารจัดการสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนา “ศักยภาพของดาวเทียมเพื่อการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียมในการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

IMG_0024

IMG_0044

น.ส.สุภาพิศ ผลงาม รองผู้อำนวยการจิสด้า เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกที่นานาประเทศกำลังเผชิญ นักวิทยาศาสตร์หลายประเทศคาดการณ์กันว่าภายในปี 2643 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลงถึงร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่งคงทางด้านอาหารและทรัพยากร สำหรับประเทศไทยนั้น เป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิความแปรปรวนของฤดูกาล การกระจายตัวของฝน จะส่งผลกระทบต่อการลดลงของปริมาณผลผลิตภาคการเกษตรโดยตรง ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ แต่สามารถส่งผลต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างและยากต่อการแก้ไข เช่น การแพร่ระบาดของแมลง การเกิดโรคระบาด การเกิดพายุ น้ำท่วม ภัยแล้ง และการเสื่อมโทรมของทรัพยากร เป็นต้น ดังนั้นการวิเคราะห์ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประเมินผลกระทบ หาแนวทางเตรียมตัวและปรับตัว ตลอดจนป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญ

Advertisement

น.ส.สุภาพิศ กล่าวว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้เชิงบูรณาการหลายสาขา รวมทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่ที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง และทันสมัย โดยผ่านการประมวลผลและสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน ทั้งเชิงนโยบายและปฏิบัติการ ดังนั้น การนำข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีการตรวจวัดอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้อมูลดาวเทียมจากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาศึกษาวิจัยด้านภูมิอากาศวิทยา เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรภูมิอากาศต่างๆ ทั้งบริเวณผิวพื้นและในชั้นบรรยากาศ จะช่วยให้เข้าใจและเห็นภาพรวมถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในด้านต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะทำให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาข้อมูลดาวเทียมสำหรับการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน เป็นการเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ เตรียมพร้อมและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติระดับประเทศและนานาชาติได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image