คุก 50 ปี อดีตรองอธิบดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุจริตปรับปรุงตึก 300 ล้าน ยกฟ้อง 6 ราย

ศาลอาญาคดีทุจริตอ่านฎีกา ตัดสินคดีปรับปรุงตึกกรมพัฒนาฝีมือฯ วงเงิน 300 กว่าล้าน ปรับแก้เฉพาะบทความผิด ลงโทษจำคุก “ประไพศรี เผ่าพันธุ์” อดีตรองอธิบดี 50 ปี ยกฟ้อง 6 ราย 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ตลิ่งชัน อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีที่ 5234-5238/2566 ระหว่าง พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ กับ น.ส.ประไพศรี เผ่าพันธุ์ หรือภคภร เรขะกมลพร ที่ 1 กับพวกจำเลยรวม 36 คน ในคดีทุจริตการดำเนินโครงการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสระน้ำ ถนน อาคารสถานที่ ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างปี 2543-2545 จำนวน 201 สัญญา รวมวงเงินทั้งสิ้น 331,317,086 บาท

ศาลฎีกา มีคำพิพากษาแก้เฉพาะบทความผิดในการลงโทษ ส่วนโทษของจำเลยส่วนใหญ่ยังยืนหรือไม่แก้ คงเป็นไปคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ขณะที่ จำเลยที่ 21, 27, 29, 30, 34 และที่ 36 ยกฟ้องโจทก์

โดยในส่วนของ นางสาวประไพศรี เผ่าพันธุ์ หรือนางสาวภคภร เรขะกมลพร จำเลยที่ 1 ก่อนหน้าที่ถูกพิพากษาว่า มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม), 157 (เดิม), 161 (เดิม) ประกอบมาตรา 83 พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ประกอบ ป.อาญา มาตรา 83 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตาม ป.อาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 5 ปี รวม 161 กระทง จำคุก 805 ปี มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม), 157 (เดิม), 161 (เดิม) ประกอบมาตรา 83 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตาม ป.อาญา มาตรา 151 (เดิม) ประกอบมาตรา 83 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม ป.อาญา มาตรา 90 การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตาม ป.อาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 5 ปี รวม 10 กระทง จำคุก 50 ปี

Advertisement

เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วให้จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 50 ปี ตาม ป.อาญา มาตรา 91 (3)

ศาลฎีกา พิพากษาแก้บทลงโทษเป็นว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 151 (เดิม), 157 (เดิม) ประกอบมาตรา 83 พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ประกอบ ป.อาญา มาตรา 83

ส่วนจำเลยรายอื่นๆ นั้น นางสุวารี หาญตนศิริกุล หรือศักดิ์เวคิน จำเลยที่ 2 ก่อนหน้าที่โดนลงโทษ รวม 4 กระทงเป็น จำคุก 4 ปี ศาลฎีกา พิพากษาแก้บทลงโทษเป็นว่ามีความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 151 (เดิม), 157 (เดิม) ประกอบมาตรา 83, 46 พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ประกอบ ป.อาญา มาตรา 83

Advertisement

ขณะที่ จำเลยที่ 3 ถึงที่ 12 และที่ 33 ศาลฎีกา พิพากษาแก้บทลงโทษเป็นว่า มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม), 157 (เดิม) ประกอบมาตรา 83, 46 และเฉพาะจำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 6 ถึงที่ 12 และที่ 33 มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ด้วย

จำเลยที่ 20 ที่ 22-26 ที่ 28 และที่ 31 ศาลฎีกา พิพากษาแก้บทลงโทษเป็นว่า มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม) ประกอบมาตรา 86, 157 (เดิม) ประกอบมาตรา 86 พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ประกอบ ป.อาญา มาตรา 86

จำเลยที่ 35 ศาลฎีกา พิพากษาแก้บทลงโทษเป็นว่า มีความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 151 (เดิม) ประกอบมาตรา 86, 157 (เดิม) ประกอบมาตรา 86

ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ลงโทษ จำเลยที่ 1-12 ที่ 20, 22-26, 28, 31 และที่ 35 ในความผิดฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตาม ป.อาญา มาตรา 157 (เดิม) ประกอบมาตรา 83 และฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตาม ป.อาญา มาตรา 157 (เดิม) ประกอบมาตรา 86

ส่วนจำเลยที่ได้ยกฟ้องในชั้นฎีกา คือ นายฮาซัน หรือคมศักดิ์ หนักแน่น จำเลยที่ 21 น.ส.พรปวีร์ หรือดวงใจ พงษ์นอนิล จำเลยที่ 27 นายสุชาติ แจ้งจิต จำเลยที่ 29 หจก.แสงสีนิลก่อสร้าง จำเลยที่ 30 และจำเลยที่ 34 และจำเลยที่ 36

นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

คดีดังกล่าว คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดเมื่อปี 2558 และส่งอัยการสูงสุด ฟ้องดำเนินคดีนางประไพศรี อดีตรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, ข้าราชการในกรมและเอกชน รวมกว่า 30 ราย ร่วมกันทุจริตดำเนินโครงการจัดซื้อต้นไม้ ปรับแต่งภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างปีงบประมาณ 2543-2545 จำนวน 201 งานจ้าง หรือ 201 สัญญา เป็นเงินทั้งสิ้น 311,317,086 บาท

ซึ่งมีพฤติการณ์ช่วยเหลือเอกชนรายใดรายหนึ่งให้เป็นคู่สัญญารับจ้างทำงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยการอนุมัติให้จัดจ้างโดยวิธีแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะจ้างในครั้งเดียวกัน เพื่อให้วงเงินต่ำกว่าที่จะจ้างโดยวิธีประกวดราคา เป็นโดยวิธีสอบราคา และเพื่อให้อำนาจสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จากที่เป็นอำนาจของอธิบดี ให้เป็นอำนาจของตนเองแทน โดยไม่มีการดำเนินการสอบราคาและแข่งขันเสนอราคากันจริง ทั้งได้ทำเอกสารดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาเป็นเท็จ ปลอมและใช้เอกสารใบเสนอราคาของเอกชนรายอื่นมาเป็นหลักฐานแข่งขันเสนอราคากับเอกชนรายที่ได้เลือกให้เป็นผู้รับจ้างทำงานนั้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image