เปิดตัว ‘น้องฟาน’ มาสคอตแคมเปญ ดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

วันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ลานห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียง หอศิลปวัฒนธรรมวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และคณะทำงานร่วมกันแถลงข่าวความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตามแนวทางมรดกโลก (ระยะที่ 2) พร้อมเปิดตัว Mascot “น้องฟาน” สัญลักษณ์เพื่อการรณรงค์เชียงใหม่สู่มรดกโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เราผ่านการดำเนินงานมาสู่ระยะที่ 2 แล้ว ในฐานะที่เมืองเชียงใหม่มีความพร้อมในการขึ้นเป็นเมืองมรดกโลก เพราะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นภาษา การแต่งกาย หัตถกรรม วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ จากนี้ไปคือจะทำอย่างไรที่จะเป็นมรดกโลก ชุมชนในพื้นที่ต้องยอมรับว่าจำเป็นต้องเสียสละบางอย่างเพื่อได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่า เพราะการเป็นมรดกโลกไม่ใช่ที่จะเป็นได้ง่ายๆ แต่ขึ้นอยู่ที่ความร่วมมือของชุมชน เป็นความภาคภูมิใจเพราะชุมชนเป็นผู้เริ่ม ศึกษา และร่วมมือด้วยตนเอง

ด้าน รศ.ดร.วรลัญจก์ กล่าวว่า ตามที่เมืองเชียงใหม่ได้รับการพิจารณาขึ้นบัญชีเบื้องต้น (Tentative List) ตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ริเริ่มโครงการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตามแนวทางมรดกโลก (โครงการเชียงใหม่สู่มรดกโลก) ระยะที่ 1 ในปี 2559 และระยะที่ 2 ในปี 2560 คือในเดือนมกราคม-มีนาคมที่ผ่านมา คณะทำางานดำเนินงานต่อยอดจากระยะที่ 1 ในด้านการศึกษา และรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และบริบทต่างๆ ของเมืองเพิ่มเติม เพื่อสร้างข้อมูลและหลักฐานสนับสนุนรองรับแนวคิดการนำเสนอคุณค่าโดดเด่นเป็นสากล (Outstanding Universal Value – OUV) และพื้นที่ยื่นขอเสนอเป็นพื้นที่มรดกโลกแบบกลุ่ม (Serial Nomination Area) ทั้ง 2 แหล่ง คือ เวียงเชียงใหม่ และดอยสุเทพ-วัดพระธาตุดอยสุเทพ ตามหลักเกณฑ์การเป็นมรดกโลก (Criteria of Selection) และแนวทางการเตรียมเอกสารยื่นขอเสนอ ร่วมไปกับการพัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อสร้างแผนบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก (Management Plan) ซึ่งจะต้องจัดทำขึ้นควบคู่กับข้อเสนอทั้งในส่วนของคุณค่า และพื้นที่ยื่นขอเสนอเป็นมรดกโลก


“เราแบ่งร่างประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรักษาคุณค่าโดดเด่นเป็นสากล และผู้มีส่วนเกี่ยว ไว้ทั้งหมด 5 ประเด็น คือ แผนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน แผนการอนุรักษ์แหล่งมรดกและสภาพแวดล้อม แผนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและแผนรับมือความเสี่ยงแหล่งมรดก แผนการจัดการการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว และแผนพัฒนาศักยภาพแหล่งมรดก ซึ่งจะได้นำไปสู่เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างร่างแผนบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกของเชียงใหม่ต่อไป” รศ.ดร.วรลัญจก์ กล่าว

รศ.ดร.วรลัญจก์ กล่าวอีกว่า และเพื่อการรณรงค์โครงการเชียงใหม่สู่มรดกโลก เราจึงเปิดตัว “น้องฟาน” Mascot เป็นตัวแทนและสัญลักษณ์ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ และปลุกจิตสานึกให้กับเยาวชนและคนเชียงใหม่ เกิดความตระหนัก หวงแหน และร่วมมือกันรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของเชียงใหม่ให้คงอยู่ ในฐานะเมืองที่ยังมีชีวิต นักท่องเที่ยวมีความเคารพในความงดงาม เพื่อรักษาสิ่งที่มีคุณค่าไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา ในขณะเดียวกันชาวเชียงใหม่ที่อยู่อาศัยก็มีความอยู่เย็นเป็นสุข เกิดเป็นพันธมิตรในการร่วมกันปกป้องรักษาร่วมกับลูกหลาน


สำหรับ Mascot ‘น้องฟาน’ มาจากตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ที่กล่าวถึงปรากฏการณ์อันเป็นชัยมงคลทั้ง 7 ประการของชัยภูมิแห่งใหม่ ที่พญามังรายทรงเลือกเป็นที่ตั้งเมืองเชียงใหม่ โดยฟานเผือก หรือกวางเผือก ปรากฏอยู่ในตำนานความว่า “อันหนึ่งว่าฟานเผือก 2 ตัว แม่ลูก มาอยู่ ไชยภูมิที่นี้ รบหมา หมาทังหลายพ่ายหนีบ่อาจจักจั้งได้สักตัวเป็นไชยมงคล” น้องฟานจึงเป็นดั่งตัวแทนของความเป็นสิริมงคล ความงดงามแห่งการเริ่มต้นใหม่ ความหวัง ชัยชนะ ความบริสุทธิ์ และสว่างไสว ยินดีปรีดา และความสมัครสมานสามัคคี ความหมายอันดีงามทั้งหลายนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ได้นำมาพัฒนาเป็นโจทย์ให้กับการประกวดการออกแบบ “ฟานเผือก” จากการปะะกวดในช่วงปลายปี 2559 โดยนาย Ting Chu และพัฒนาเป็น Mascot เพื่อสร้างสีสัน ปลูกจิตสานึก จิตวิญญาณความรัก และความหวงแหนที่มีต่อเมืองเชียงใหม่ต่อไป

บทความก่อนหน้านี้‘เสรี’เตรียมชงครม.ปมลดวาระกำนัน-ผญบ. ด้าน’ยงยศ’ซัดโดนทำร้าย เขียนกม.ตามอำเภอใจ
บทความถัดไป5 เคล็ด (ไม่) ลับ ‘สดชื่น’ ฤดูร้อน