พม.เปิดบริการส่ง sms เทคนิคการเลี้ยงลูกฟรีเริ่มเดือนมีนาคม

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน รายละ 400 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา 12 เดือน ว่า ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) พบว่า กลุ่มเป้าหมายจำนวน 128,000 คน มีผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์จากโครงการดังกล่าวจำนวน ทั้งสิ้น 64,579 คน คิดเป็นร้อยละ 50.45 โดยจังหวัดที่มีผู้มาลงทะเบียนมากที่สุด ได้แก่ 1.จังหวัดปัตตานี 3,016 คน 2.จังหวัดบุรีรัมย์ 2,657 คน และ3.จังหวัดศรีสะเกษ 5,549 คน

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า ส่วนจังหวัดที่มีผู้มาลงทะเบียนน้อยที่สุดคือ จังหวัดภูเก็ต 65 คน ทั้งนี้ จากการสำรวจผู้ที่ขอรับสิทธิ์ในโครงการฯ พบข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับอายุของผู้ขอรับสิทธิ์ คือ ผู้ขอรับสิทธิ์ที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี มีจำนวน 20,318 คน และอายุ 25 ปีขึ้นไปมีจำนวน 18,827 คน นอกจากนี้ พม.โดย ดย. ร่วมกับ กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) และ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการให้บริการส่งข้อความ SMS เกี่ยวกับการให้ความรู้การดูแลเด็กตามช่วงวัย ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียน ณ สำนักงานเขต, เมืองพัทยา ลงทะเบียน ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา และต่างจังหวัด ลงทะเบียน ณ สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2559 สามารถยื่นเอกสารลงทะเบียนได้ที่ กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียน ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ลงทะเบียน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ขึ้นป้ายประตูท่าแพเป็นโบราณสถาน ชูอัตลักษณ์ล้านนา-กรุยทางเมืองมรดกโลก
บทความถัดไปเอไอเอส รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2016”