พม.เพิ่มมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเปิดสัมมนาเรื่อง “การมอบนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ ว่า ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ เป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย จึงเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ พม.ให้ความสำคัญและประสานทุกภาคส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะกลไกการทำงานในพื้นที่คือ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ถือเป็นเครือข่ายสำคัญในการประสานภาคประชารัฐในพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวในการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงรวมถึงปัญหาสังคมต่างๆ ทั้งการทอดทิ้งเด็ก การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ยาเสพติด โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการทำงานและดำเนินชีวิต

ด้าน นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดี สค. กล่าวว่า ปัจจุบัน ศพค.มีอยู่จำนวน 7,011 แห่งในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ถือเป็นกลไกสำคัญของ สค.ในการเป็นศูนย์กลางเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในพื้นที่ โดยในปี 2558 ได้มีการพิจารณาผลงานและประกาศยกย่อง ศพค.ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวนทั้งสิ้น 929 แห่ง เป็นระดับดีเด่น 436 แห่ง และระดับดี 493 แห่ง ทั้งนี้ปี 2559 ตั้งเป้าพัฒนา ศพค.ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon