กทม.แจงใช้งบฯ ทำ ‘ทางจักรยาน’ รอบเกาะรัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นายสุธน อาณากุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวชี้แจงกรณีที่มีประเด็นวิจารณ์ผ่านสื่อออนไลน์ว่า โครงการเส้นทางจักรยานของ กทม.ไม่ประสบผลสำเร็จและไม่ศึกษาข้อมูลวิถีชีวิตประชาชนก่อนที่จะดำเนินโครงการ ว่า กทม.ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางของประชาชน ให้สามารถใช้รถจักรยานเดินทางแทนรถยนต์ เป็นการช่วยลดปริมาณการจราจรบนท้องถนน ทำให้มลพิษทางอากาศลดลง ประหยัดพลังงาน และสามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจสันทนาการ อันจะมีส่วนทำให้สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ ดีขึ้น โดย กทม.ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นอย่างมาก จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเรารักกรุงเทพเรารักจักรยานที่มีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาร่วมกันพัฒนาเส้นทางจักรยาน รวมทั้งได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้แทนชุมชนในย่านดังกล่าว และมีแผนร่วมกันในการจัดทำแผนแม่บทด้านการส่งเสริมการใช้จักรยานในกรุงเทพฯ

“สำหรับเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ก่อนที่จะดำเนินการนั้น กทม.ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และผู้แทนชุมชนก่อนที่จะดำเนินการ โดยเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางนำร่องของการสร้างความเสมอภาคในการสัญจรของคนทุกกลุ่ม เนื่องจากเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม นอกจากนี้ จากการประชุมหารือร่วมกันเห็นว่าควรเน้นความปลอดภัยของผู้ขับขี่จักรยาน อีกทั้งให้ผู้ขับขี่รถยนต์ใช้เส้นทางโดยไม่ต้องระมัดระวังรถจักรยานเข้ามาปะปน กทม.จึงได้มีการขอแบ่งพื้นที่ถนนบางส่วนเพื่อจัดทำเส้นทางจักรยาน โดยไม่ได้ลดจำนวนช่องจราจรของรถยนต์ลงแต่อย่างใด รถยนต์ยังคงมีช่องจราจรช่องเท่าเดิมและความกว้างของช่องจราจรยังคงเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.8 เมตร และได้ติดตั้งเสากั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานและผู้ขับขี่รถยนต์ด้วย” นายสุธน กล่าวและว่า ส่วนกรณีที่ระบุว่า กทม.ยังเดินหน้ายื่นของบประมาณเพื่อพัฒนาเลนจักรยานอย่างต่อเนื่อง โดยไม่สนใจคำทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) นั้น หลังจากที่ กทม.ได้รับหนังสือจาก สตง. กทม.ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อทักท้วง และไม่ได้ของบฯ เพิ่มเติมแต่อย่างใด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon