ปี’61 สปส.เล็งเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ ‘ผู้ประกันตน’

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ในปี 2561 สปส.มีแผนการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 1.แรงงานทุกกลุ่มมีความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและโอกาส คือ การขยายความคุ้มครองลูกจ้างในกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ เลี้ยงสัตว์ ขยายความคุ้มครองลูกจ้างของส่วนราชการตามกฎหมายเงินทดแทน ขยายความคุ้มครองแก่แรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) คืนสิทธิให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร บริการทางการแพทย์ ให้เท่าเทียมกันทุกกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้ใกล้เคียงผู้ประกันตนมาตรา 39 ซึ่งในการขยายความคุ้มครองทำให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 1.3 ล้านคน โดยการเพิ่มสิทธิประโยชน์สามารถครอบคลุมผู้ประกันตนได้ถึง 15 ล้านคน


นพ.สุรเดช กล่าวว่า 2.ยุติการจ้างงานในรูปแบบที่ไม่ยอมรับ บูรณาการการทำงานเพื่อจัดการปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมีการตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อป้องกันการแสดงประโยชน์จากการใช้แรงงานและกองทุน ซึ่งผลที่ได้รับ คือ ปลอดการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานลดลง นำไปสู่การหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่ถูกจับตามอง (Tier 2 watch List) 3.ยุติความไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่าย อำนวยความสะดวก และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้เข้าถึงบริการ โดยได้มีการสร้างนวัต
กรรมดิจิทัล ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 ด้วยตนเองผ่านสมาร์ทโฟน, เปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านสมาร์ทโฟน, ชำระเงินสมทบผ่านระบบดิจิทัล, เบิกสิทธิประโยชน์ผ่านระบบอีเคลม (E-Claim) อีกทั้งสร้างการรับรู้ โดยการให้บริการข้อมูลข่าวสารอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง ผ่านโซเชียลมีเดีย