สภากทม.ตั้งทีมทบทวน ‘ค่าบำบัดน้ำเสีย’ ก่อนบังคับใช้

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เสนอร่างข้อบัญญัติ กทม.เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่…) พ.ศ. …เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่าร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมีผลกระทบเป็นวงกว้าง เพื่อความรอบคอบจึงควรให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญ จำนวน 11 คน พิจารณาก่อนรับหลักการภายใน 90 วัน

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติ กทม.ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียฯ ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจะเป็นอัตราที่คิดตามจำนวนน้ำประปาหรือน้ำบาดาล หรือน้ำจากแหล่งอื่นที่ใช้ในแหล่งกำเนิดน้ำเสียร้อยละ 100 ตามสภาพความเป็นจริงปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้น้ำไม่ถึงร้อยละ 100 ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสมควรกำหนดค่าธรรมเนียมร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ของแหล่งกำเนิดน้ำเสียนั้นๆ และแบ่งประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน นอกจากนั้นสมควรเพิ่มความคล่องตัวในการจัดเก็บ โดย กทม.อาจมอบให้เอกชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมแทน

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวอีกว่า ประเด็นหลักที่มีการแก้ไข คือ การแบ่งประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย และบทนิยาม การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย โดยคิดจากปริมาณการใช้น้ำในแหล่งกำเนิดน้ำเสียร้อยละ 80 การบรรจุมาตรการในกรณี กทม.อาจต้องการจ้างเอกชนเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกลุ่มภารกิจด้านการโยธาและการระบายน้ำ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา การกำหนดค่าปรับทางแพ่ง ทางอาญา สำหรับกรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย โดยนำกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาพิจารณาประกอบการกำหนดค่าปรับ และการขอเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เพื่อนำหลักการดังกล่าวมาใช้กับ กทม.ด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ทูตเมียนมา ขอบคุณนายกฯ ช่วยเหลือปัญหารัฐยะไข่
บทความถัดไป‘วัชรพล’ ไม่หวั่น ถูกรีเซ็ต ขออย่ากังวล ปม’น้องบิ๊กป้อม’ นั่ง พิจารณากฎหมาย ป.ป.ช.