พม.เตรียมพร้อม พ.ร.บ.ควบขอทาน

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า พม.โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้ขับเคลื่อน (ร่าง) พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. …. ซึ่งที่ผ่านมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย และมีผลบังคับใช้ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ แม้ร่างกฎหมายดังกล่าวจะยังไม่มีผลบังคับใช้ พส.ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่คุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน ได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการต่างๆ อย่างครบวงจร เพื่อบำบัดฟื้นฟู พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาทักษะอาชีพ สร้างโอกาสการดำรงชีวิตอยู่ด้วยตนเองอย่างมั่นคง และมีศักดิ์ศรี เช่น โครงการธัญบุรีโมเดล โครงการอุทยานขยะรีไซเคิล และโครงการบ้านน้อยในนิคม เป็นต้น ขณะที่การเตรียมการรองรับกฎหมาย เรามีสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) อยู่ทั่วประเทศ ที่มีความพร้อมในการดำเนินการตามกฎหมายได้ทันท่วงที

“เราพัฒนาศักยภาพให้คนขอทานสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และไม่กลับมากระทำการขอทานซ้ำ ทั้งยังทำให้เขาได้รับการยอมรับในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมในสังคม อย่างไรก็ตาม พม.อยากรณรงค์ให้กับคนในสังคมถึงการให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน และรณรงค์เรื่องหยุดการขอทานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากพบเห็นคนไร้ที่พึ่ง ขอทาน สามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม โอเอสซีซี โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง” นายไมตรีกล่าว

สำหรับร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. … มีสาระสำคัญ ดังนี้ 1.มีการแยกผู้แสดงความสามารถออกจากผู้ทำการขอทาน โดยให้มีการแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่นตามที่กำหนด 2.มุ่งเน้นการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทานไม่ให้กลับมากระทำการขอทานอีก 3.กำหนดความผิดทางอาญาแก่ผู้แสวงหาประโยชน์จากการขอทาน โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้ากระทำต่อหญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ คนวิกลจริต คนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือเจ็บป่วย โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 4.มีการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของคณะกรรมการควบคุมการขอทาน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สุจิตต์ วงษ์เทศ : ข้าวแช่ อาหารคลายร้อนของคนเมืองร้อนแบบอาเซียน
บทความถัดไปคลิปนาทีชีวิต พลเมืองดีช่วยผู้ประสบเหตุรถตกคูน้ำริมถนน ชาวเน็ตแห่ชื่นชม