กรมป่าไม้มอบไม้ของกลางของแผ่นดิน สร้าง “พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า” ถวาย ร.9

เมื่อวันที่ 30 กันยายน นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโฉนดที่ดินวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ขนาด 79 ไร่ ให้กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคาร “โครงการพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า” เพื่อประโยชน์สูงสุดของแผ่นดิน และต่อมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังเห็นชอบขยายงบประมาณก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ สำหรับพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าก่อสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นอาคารสำหรับจัดแสดงศิลปะ ทั้งประติมากรรม จิตรกรรม ตลอดจนงานฝีมือต่างๆ ของช่างไทย รวมถึงแหล่งเรียนรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เชิงศิลปะและสามารถใช้เป็นอาคารรับรองแขกของรัฐบาล เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ทางศิลปะของประเทศ พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าแห่งนี้เกิดขึ้นจากทางรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน ที่ถูกเก็บรักษาไว้โดย 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมศุลกากร โดยจะมีการขนย้ายไม้จากหน่วยงานดังกล่าวมารวมไว้ที่ อู่บกพหลโยธิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ที่อยู่ในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อรอการแปรรูปไม้ โดยมีการตั้งคณะทำงานการกำกับดูแลคณะอนุกรรมการดูแลขนย้ายและควบคุมไม้มีค่า เพื่อให้การขนย้ายไม้เป็นไปอย่างถูกต้องมีระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้

รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการขนย้ายไม้มีค่าของทั้ง 3 หน่วยงานที่เก็บดูแลรักษา พร้อมทั้งส่งมอบไม้มีค่าไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง ปริมาตรรวมทั้งสิ้น 4,459.96 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) โดยครั้งที่ 1 ได้ส่งมอบไม้มีค่าซึ่งเป็นไม้พะยูงปริมาตรรวม 1,831.02 ลบ.ม. ครั้งที่ 2 เป็นไม้พะยูงและไม้สัก ปริมาตรรวม 2,633.55 ลบ.ม. และในครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างการดำเนินการขนย้ายไม้มีค่า จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ ไม้พะยูง ไม้ชิงชัน ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้แดง และไม้มะค่าโมง ของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ปริมาตรรวม 5,116.48 ลบ.ม. หรือคิดเป็นมูลค่ารวมของไม้ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท โดยกรมป่าไม้ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน พร้อมทั้งขนย้ายไม้ของกลาง เพื่อนำไปแปรรูปตามที่หน่วยงานที่ดูแลและออกแบบได้ร้องขอเพื่อใช้ในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ ที่อู่บกพหลโยธิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon