โรงงานผลิตยาองค์การเภสัชฯ คว้า 2 รางวัลคุณภาพ “อย.ควอลิตี้ อวอร์ด” ปี 2562 ​

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า อภ.ได้ส่งผลงาน การดำเนินงาน เข้าประกวดรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) โดยโรงงานผลิตยาที่ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร ส่งประกวดในหมวดสถานประกอบการด้านยา และโรงงานผลิตยารังสิต 1 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ส่งประกวดในหมวดสถานประกอบการด้านยาและวัตถุอันตราย ปรากฏว่า ได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2562 ทั้ง 2 โรงงาน


​​
นพ.วิฑูรย์ กล่าวต่อไปว่า รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด เป็นรางวัลที่ อย.ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงานที่ตระหนักถึงการเป็นองค์กรที่มีกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อีกทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการรายอื่น อภ.ได้ดำเนินงานการผลิตยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตามมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต หรือ GMP PIC/S และมุ่งมั่นดำเนินการยกระดับสู่มาตรฐานระดับสากล WHO GMP มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตด้วยดีมาโดยตลอด ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ การชั่งจ่าย การผลิตและการบรรจุผลิตภัณฑ์ มีฝ่ายประกันคุณภาพที่ควบคุม ติดตาม และดูแลตลอดกระบวนการผลิตยาและผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเคมีภัณฑ์ที่ใช้ทางการแพทย์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในทุกขั้นตอนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการที่ได้รับการตรวจรับรองความถูกต้อง มีห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 มีการดูแลสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการจัดการที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) มีการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบหรือศึกษา วิจัย/พัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขตามหลักปฏิบัติที่ดี (GLP) มีมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001:2011) มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สากลให้การยอมรับมาใช้ในกระบวนการผลิต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตในประเทศไทย และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงยาของคนไทย มีการส่งเสริมการขายอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านสังคม คุณธรรม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

​“รางวัลนี้ อภ.ได้รับมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และมุ่งสู่การรับรองมาตรฐานคุณภาพ GMP ในระดับสากล อาทิ มาตรฐานองค์การอนามัยโลก WHO PQ ( WHO Prequalification Program) มาตรฐานยุโรป EU-GMP มาตรฐานองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา US-FDA GMP รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการดำเนินการผลิตด้วย” ผู้อำนวยการ อภ.กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้โคตรหยาม! เครื่องบินติดป้าย ‘หงส์’ แชมป์ยุโรป 6 สมัย บินผ่านสนามซ้อม ‘ผีแดง’ (คลิป)
บทความถัดไปเจย์-ซี แร็ปเปอร์หัวธุรกิจ จับมือบริษัท Caliva ทำธุรกิจกัญชา