‘ไมตรี’ ร่วมมอบบ้านพอเพียงโคราช 430 หลัง ให้มีชีวิตดี ลดเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ พอช. พร้อมด้วยเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นประธานเปิดงานโครงการมอบบ้านพอเพียงของคนพอเพียงจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 430 หลังคาเรือน ณ โรงเรียนบ้านดอนชมพู (สังฆประชานุเคราะห์) ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

นายสมคิด สิริวัฒนากุล ประธานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน ถึงผลการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ อปท. ทั้งจังหวัด 333 ตำบล/เทศบาล จดแจ้งจัดตั้งเป็นสภาองค์กรชุมชนตำบล 245 ตำบล ส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน135 ตำบล การจัดการทรัพยากรเกษตรยั่งยืน 50 ตำบล จัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่จำนวน 88 ตำบล เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน 30 ตำบล แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง 48ชุมชน 4,881ครอบครัว สำหรับโครงการบ้านพอเพียงของ พอช. ได้ ดำเนินการซ่อมแซมพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท จากปี 2560-2562 ใน 3 ปี รวม 19 ตำบล430 ครอบครัว ซึ่งโครงการบ้านพอเพียง เป็นโครงการที่สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย ที่สภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งเป็นความร่วมมือจากภาคีภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งอบต. เทศบาล ท้องถิ่น ท้องที่ และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมมือกับชาวบ้านในชุมชน มีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการระดมข้อคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน

นายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอโนนสูง กล่าวว่าในวันนี้ ชาวบ้านได้จัดเวที ประกาศยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรชุมชนภาคประชาชน ในโครงการมอบบ้านพอเพียงของคนพอเพียงจังหวัดนครราชสีมา เป็นความภูมิใจของอำเภอ ที่ทางหน่วยงานภาครัฐ โดย พอช. เป็นผู้ประสานงานกลางในการจัดทำโครงการบ้านพอเพียงชนบทขึ้นและมีการมอบบ้านพอเพียง ใบรับรองการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน รวมทั้ง มีหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงาน คือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครราชสีมา สภาองค์กรชุมชนตำบลดอนชมพู องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลดอนชมพู โรงเรียนบ้านดอนชมพู (สังฆประชานุเคราะห์) และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน นครราชสีมา ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเข้าร่วมงานในพิธี และเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมในพิธี รวมประมาณ 600 คน

นายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พอช. ชี้แจงว่า สภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เป็นขบวนที่มาจากตัวแทนองค์กรชุมชนในระดับตำบลที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อการแก้ไขปัญหา ของพื้นที่ตนเอง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “โคราช หนึ่งเดียว” โดยมีความหมายว่า การขับเคลื่อนงานพัฒนาในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านสุขภาพ ด้วยทิศทาง เป้าหมายเดียวกัน ด้วยพลังของความเป็นหนึ่งเดียวในการร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาของพี่น้องโคราช มีพื้นที่พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นแกนหลัก พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง

นายไมตรี กล่าวกับผู้ร่วมงานว่า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานรากด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม การดำเนินงานของ พอช.จึงส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนให้มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป สำหรับโครงการบ้านพอเพียงชนบทนี้ พอช.ร่วมกับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน ร่วมกันสำรวจผู้มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในชนบท ที่มีสภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง โดย พอช.ขอรับงบสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3 ปี(ปี 2560-2562) มอบให้ชุมชนไปซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน โดยมีทางอปท. และภาคประชาชนร่วมสนับสนุนทั้งงบประมาณและกำลังแรงงาน โดยได้ดำเนินการไปแล้ว 76 จังหวัด 5,362 ตำบล 352,000 ครัวเรือน และในปี 2563 นี้คาดว่า หากได้รับงบประมาณเพิ่มเติม จะสามารถดำเนินการสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยได้อีก 40,000 ครัวเรือน

ช่วงบ่าย นายไมตรี และคณะอนุกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ลงเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ได้รับการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย บ้านนางลัดดา ลาฝอย บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ 6 บ้านนางใจ คูณกลาง บ้านเมืองที หมู่ 3 และบ้านนางสาวสาคร คูณกลาง บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ 10 ซึ่งพบว่า ความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วน ที่คำนึงถึงความรักสามัคคีในชุมชน มีกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ชาวบ้านมีจิตอาสาและจิตสาธารณะอย่างพร้อมเพรียง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เคาะแล้ว! บอร์ดสลากเลือกหวยภาพ 12 นักษัตร เงินรางวัลสูงปรี๊ด 1บาทจ่าย 1.2หมื่นบาท (มีคลิป)
บทความถัดไปซีเนียริตี้ ‘ตัดพี่ตัดน้อง’ อำนาจนิยม(ลี้ลับ)ที่เริ่มกลายพันธุ์?