เล็งขยายพื้นที่ ‘สตรีทฟู้ด’ หนุนเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวไทย

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย สร้างเสริมสุขภาพ และสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี

นายสาธิตกล่าวว่า ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมกินอาหารมื้อหลัก อาหารปรุงสำเร็จ หรือเรดดี้ ทู อีต (Ready to Eat) ที่ร้านหรือแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี หรือสตรีทฟู้ด (Street Food) มากขึ้น ข้อมูลปี 2561 มีแผงลอยจำหน่ายอาหาร 93,261 แห่ง ผ่านมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 79,012 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.72 รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยในการบริโภค ไม่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมีที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ รักษาเอกลักษณ์ของอาหารริมบาทวิถีในแต่ละพื้นที่ที่มีความโดดเด่นแตกต่างกัน เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม โดยให้หน่วยงานภาครัฐบูรณาการกับภาคีเครือข่าย เช่น ชมรม/สมาคมผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถี ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรม ร่วมกันพัฒนาอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานสุขลักษณะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น การจัดงานเทศกาลต่างๆ ส่งเสริมการแต่งกายพื้นเมือง และมีการจำหน่ายอาหารประจำถิ่น

นายสาธิตกล่าวว่า ในปี 2562 จะเน้นการพัฒนาระบบ และกลไกการดำเนินงานอาหารริมบาทวิถีให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืนในระดับพื้นที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่าย ให้นำรูปแบบการดำเนินงานของพื้นที่ต้นแบบในปี 2561 ซึ่งได้พัฒนาจนประสบผลสำเร็จแล้วมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อพัฒนาและยกระดับสู่มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ทั้งด้านสุขลักษณะ ความปลอดภัยและส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพด้านโภชนาการ มีการจำหน่ายอาหารประเภทผัก ผลไม้มากขึ้น โดย สธ.จะถอดบทเรียนการดำเนินงานในพื้นที่มาพัฒนาเป็นกฎหมายต่อไป

ด้าน พญ.พรรณพิมลกล่าวว่า กรมอนามัยได้จัดทำโครงการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย สนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดบริการอาหารริมบาทวิถี ที่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของพื้นที่ ดำเนินการในพื้นที่เดิมปี 2561 จำนวน 12 จังหวัด ที่ได้พัฒนาเป็นต้นแบบ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ชลบุรี บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ตรัง และสงขลา และในปี 2562 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขยายพื้นที่ดำเนินการใหม่อีก 12 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ชัยนาท ลพบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ขอนแก่น นครพนม ชัยภูมิ ยโสธร กระบี่ และสตูล

บทความก่อนหน้านี้ของมันต้องลอง!!! ‘ทุเรียนสะเด็ดน้ำ’ ราชาผลไม้ของจังหวัดยะลา เนื้อแห้ง นุ่ม หอม หวาน และมัน
บทความถัดไป“เทียน เต็ก พร็อพเพอร์ตี้” ผนึก “ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล” ผุดโรงแรมดุสิตดีทู แห่งแรกใจกลางกรุงเทพฯ