“บิ๊กตู่” ดึงภาครัฐ-เอกชน ร่วมมือ “ส่งเสริมสุขภาพ” คนวัยทำงาน

วันที่ 12 กันยายน ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน พร้อมเปิดตัวแนวทาง 10 แพ็คเกจ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี

นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลได้มอบให้ สธ. บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ลดพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ต่อการเกิดโรคเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ กลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสุขภาพดี มีรายได้ดี อายุยืนยาว จากการสำรวจและการศึกษาวิจัยพบว่า อัตราการเสียชีวิตของประชากรวัยทำงาน 3 ใน 4 มีสาเหตุจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ ที่มาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ซึ่งหากคนวัยทำงานสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข สร้างสถานะทางเศรษฐกิจและการคลัง เพื่อนำไปพัฒนาประเทศได้มากขึ้น

“การทำงานร่วมกันครั้งนี้ เป็นการลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ โดยปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการใช้ข้อมูลร่วมกันในการวางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมถึงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ นอกจากนี้ ได้ร่วมกับภาคีทีเกี่ยวข้อง และ สสส. พัฒนารูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน ด้วยชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง “ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้สถานประกอบการนำไปใช้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้วัยทำงานตามสภาพปัญหาทางสุขภาพในแต่ละมิติ และความต้องการของสถานประกอบการ” นายอนุทิน กล่าว

ทั้งนี้ ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ประกอบด้วย ชุดที่ 1 หุ่นดี สุขภาพดี ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข ชุดที่ 3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล ชุดที่ 4 สุดยอดคุณแม่ ชุดที่ 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว ชุดที่ 6 พิชิตออฟฟิศ ซินโดรม ชุดที่ 7 สถานประกอบการจะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ ชุดที่ 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใสไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ ชุดที่ 9 โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ และชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต

บทความก่อนหน้านี้กมธ.สื่อสารฯ เคาะ ‘กัลยา’ นั่งปธ.ขณะที่ ‘เศรษฐพงค์’ ลั่นตรวจโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประโยชน์ปชช.
บทความถัดไปพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร ต่ำกว่าชั้นนายพล 7,867 ราย