“โคราช” แห่งแรกใน ปท.ไทย จัดตั้ง “อาสาสมัครหมู่บ้านจัดสรร”

“โคราช” แห่งแรกใน ปท.ไทย จัดตั้ง “อาสาสมัครหมู่บ้านจัดสรร”

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่โรงแรมเฮอร์มิเทจ โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท จ.นครราชสีมา นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจัดสรร (อสบ.) พร้อมด้วย นายสุขสันต์ จิตติมณี รองผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ในการประชุมจัดการโรคและภัยสุขภาพ เพื่อประชาชนเขตเมืองมีสุขภาพดี

นายสุขสันต์ กล่าวว่า อสบ.ในเขตเมืองนครราชสีมา ดูแลด้านสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านจัดสรรได้อย่างใกล้ชิด และครอบคลุมประชาชนในหมู่บ้านจัดสรรพื้นที่เขตเมืองเป็นการนำร่อง มีการอบรมจำนวน 3 รุ่นๆ ละ 1 วันและวันละ 150 คน ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม รวมประมาณ 450 คน โดยได้รับพัฒนาศักยภาพ อสบ. ในการจัดการโรคและภัยสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรร (uVilleCare) ทั้งโรคเรื้อรัง ภาวะฉุกเฉิน และการรับบริการวัคซีน และให้คำปรึกษา โดยนวัตกรรมที่อสบ. เก็บข้อมูลสุขภาพ เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลที่เข้าบริการ ด้วยเทคโนโลยี ผ่านสมาร์ทโฟน

นพ.สำเริง กล่าวว่า ในวันนี้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) การดำเนินงานโครงการจัดตั้ง อสบ. ใน จ.นครราชสีมา ระหว่าง นพ.กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ.นครราชสีมา นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) นครราชสีมา นพ.ชุติเดช ตาบองครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) มหาราชนครราชสีมา และ นพ.จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้อำนวยการ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา

“ทั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสนับสนุน และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรรลดความเหลื่อมล้ำด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพในลักษณะประชากรเฉพาะเขตเมืองของผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้พักอาศัย นิติบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และเอกชน มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้ง อสบ.ใน จ.นครราชสีมา” นพ.สำเริง กล่าว

นพ.สำเริง กล่าวว่า วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของชุมชนเขตเมือง โดยอาสาสมัครสาธารณสุขจิตอาสาในชุมชน พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สำหรับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตเมือง โดยการดำเนินงานนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 200 แห่ง เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงได้มีการกำหนดข้อตกลงว่าจะร่วมมือกันภายใต้หลักการสำคัญของความร่วมมือ ดังนี้

1.พัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขจิตอาสาในหมู่บ้านจัดสรรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการป้องกันควบคุมโรค พื้นที่เขตเมือง

2.พัฒนาชุดข้อมูลสุขภาพและกลไกการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรร โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนและแก้ไขปัญหาสุขภาพ

3.เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค รวมถึงการดูแลสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในหมู่บ้านจัดสรรเขตเมือง ตามแผนการบริการทางสุขภาพ (Service plan) อย่างเหมาะสม

4.สนับสนุนการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้านจัดสรร เพื่อดูแลสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาวะและการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมยั่งยืน

5.ประสานความร่วมมือด้านวิชาการ ฐานข้อมูล มาตรฐาน เทคโนโลยี และการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขจิตอาสา เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรร

6.สนับสนุนการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรร ตามแผนงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

และ 7.ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ “วีระศักดิ์” ผวจ.สมุทรสาคร เอาจริง ลุยดูน้ำเสีย-ปรับคลองภาษีเจริญ เพื่อฟื้นวิถีชีวิตและการท่องเที่ยวสมุทรสาคร
บทความถัดไปสโคลส์ ดีใจแมนฯยูโละ อเล็กซิส ชี้เป็นการเซ็นสัญญาสุดแย่ของสโมสรปีศาจแดง