จิสด้า เปิดภาพดาวเทียมระยอง ชี้ 10 ปี เติบโตก้าวกระโดด

จิสด้า เปิดภาพดาวเทียมระยอง ชี้ 10 ปี โตก้าวกระโดด เป็นเมืองอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า GISTDA เปิดเผยภาพพื้นที่บางส่วนของ จ.ระยอง แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เปรียบเทียบย้อนหลังไป 10 ปี ซึ่งชี้ได้ชัดว่า จ.ระยอง เติบโตอย่างรวดเร็ว สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นอย่างมาก เนื่องจากเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศแทบทุกชนิด อีกทั้ง ปัจจุบันรัฐบาลมองเห็นศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของภาคตะวันออก จึงมีแนวคิดที่จะสร้างเมืองใหม่ในภาคตะวันออก ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อรองรับและสนับสนุนการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่ เป็นศูนย์บริการมาตรฐานการศึกษาและวิจัย รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม

ทั้งนี้ ภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต (THEOS) เปรียบเทียบช่วงเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2562 นอกจากจะเห็นถึงการขยายตัวของเมืองแบบก้าวกระโดด จากเดิมที่เป็นเมืองที่มีฐานในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร กลายมาเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ สิ่งปลูกสร้างผุดขึ้นใหม่มามากมาย พื้นที่เมืองเดิมมีการขยายอาณาเขตออกไป นอกจากนี้ ยังเกิดเป็นชุมชนใหม่และมีการตั้งถิ่นฐานในหลายพื้นที่ของตัวจังหวัด ขณะเดียวกัน เส้นกราฟแสดงรายได้ของจังหวัด (GPP) และมูลค่าผลผลิตของอุตสาหกรรมก็มีค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จ.ระยอง จึงถือว่ามีความสำคัญอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศที่มีการยกระดับการพัฒนาในทุกมิติ

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า จิสด้าได้นำนวัตกรรมมาช่วยในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยร่วมกับจังหวัดในพื้นที่อีอีซี (EEC) และจังหวัดใกล้เคียง (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) พัฒนาและติดตั้งระบบการตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ระบบดังกล่าวได้เพื่อรวบรวมเอาข้อมูลภูมิสารสนเทศที่จำเป็นต่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการพื้นที่ เช่น พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่เพาะปลูก แหล่งน้ำ เป็นต้น อีกทั้งยังสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมจากจังหวัดในอีอีซี และจังหวัดใกล้เคียงในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศดังกล่าว

“จากการดำเนินงานที่ผ่านมา จ.ะยอง มีความพร้อมในการใช้งานระบบการตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ที่ติดตั้งไว้ที่ศาลากลางจังหวัดมากที่สุด มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับการใช้งานระบบ อย่างเป็นรูปธรรม และมีการเชื่อมโยงข้อมูลในมิติอื่นๆ เข้าสู่ระบบ ตัวอย่างเช่น ในปี 2563 จ.ระยอง มีโครงการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีเข้าสู่ระบบอีกด้วย” นายปกรณ์ กล่าว

นอกจากนี้ นายปกรณ์ กล่าวว่า จิสด้ามีอีก 1 ภารกิจ ในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ เพื่อให้การจัดทำและใช้งานภูมิสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ส่งเสริมการใช้งานข้อมูลร่วมกัน สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถ ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินงานร่วมกับ จ.ระยอง อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2560 สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 คือ “ประเทศไทยมีเครือข่ายระบบออนไลน์ให้ทุกภาคส่วนใช้สืบค้น เรียกดู และดาวน์โหลดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่สมบูรณ์ ละเอียดถูกต้อง และทันสมัย รูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ของภาคธุรกิจ ในกิจการของรัฐ ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างนวัตกรรม และในกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดน้อยที่สุด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คุณภาพคือความอยู่รอด : พิพิธภัณฑ์การเกษตร : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี
บทความถัดไปแม่ค้าตลาดสดพิจิตร ขึ้นป้ายเทิดทูนสถาบัน จี้รัฐบาลเอาผิดคนอยู่เบื้องหลังม็อบชู 3 นิ้ว-โบขาว