กสร. พร้อมเดินหน้าต่อ หลัง ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการ ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 3 ฉบับ

กสร. พร้อมเดินหน้าต่อ หลัง ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการ ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 3 ฉบับ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) พร้อมเสนอร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ 3 ฉบับ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาก่อน คาดใช้เวลาอีกไม่เกิน 3 เดือน จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐาน ขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ 3 ฉบับ ได้แก่ การยกเลิกประกาศเดิม 1 ฉบับ และพร้อมใช้หลักเกณฑ์ใหม่อีก 2 ฉบับ ดังนี้ 1. ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร 2. ร่างประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน และ 3. ร่างประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานรัฐวิสาหกิจ 306,887 คน ได้รับการคุ้มครองในเรื่องของการดำเนินการกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต เพื่อรองรับการจ่ายเงินคืนแก่สถานพยาบาลได้โดยเร็ว ขณะเดียวกัน ลูกจ้างยังได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากเดิม เช่น เพิ่มสิทธิในการได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจสุขภาพ และปรับอัตราสิทธิในการได้รับค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยในให้สูงขึ้น รวมทั้ง สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยใช้ระบบการเบิกจ่ายตรงได้ด้วย และได้ปรับอัตราจ่ายค่าทำศพจากประกาศเดิมให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังได้ปรับอัตราเงินช่วยเหลือบุตรจากเดือนละ 50 บาท เป็นเดือนละ 200 บาท และเพิ่มสิทธิการเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรให้รวมถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วย

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขั้นตอนต่อไปหลังครม. เห็นชอบในหลักการแล้ว กสร. จะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนทันที โดยนำร่างประกาศฯ ทั้ง 3 ฉบับ ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไปประกอบการพิจารณา และให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย และเมื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จะได้นำร่างประกาศฯ ดังกล่าวเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนาม ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 3 เดือน จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon