สภา กทม.เห็นชอบกันเงินเหลื่อมปี’ 64 เบิกจ่ายปี’ 65 จำนวน 481 โครงการ

สภา กทม.เห็นชอบกันเงินเหลื่อมปี’ 64 เบิกจ่ายปี’ 65 จำนวน 481 โครงการ

วันนี้ (29 ก.ย.64) นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2564 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. คณะผู้บริหาร กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ที่ศาลาว่าการ กทม. 2 ดินแดง

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภา กทม.ได้พิจารณาญัตติขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยคณะกรรมการสามัญสภากรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 คณะ ได้รายงานผลการพิจารณารายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง ต่อที่ประชุมฯ ในประเด็นต่างๆ อาทิ คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ ได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กรณีที่หน่วยงานต้องยกเลิกการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หลายครั้ง อาจทำให้เสียประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้ได้รับผลกระทบ ดังนั้น ควรวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วนำไปแก้ไขปรับปรุงวิธีการ เพื่อให้การจัดหาพัสดุบรรลุวัตถุประสงค์ภายในเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการการศึกษา ได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กรณีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับใช้จ่ายงบประมาณ ควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการดำเนินการโครงการใหญ่ๆ มีผู้เกี่ยวข้องหลายระดับชั้น จึงมีโอกาสที่เกิดความผิดพลาดโดยไม่เจตนา ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา ได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่คาดว่าจะมีปัญหาในการหาตัวผู้รับจ้าง หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด รอบคอบ มีการวางผังการทำงาน (Time line) ให้ชัดเจนและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้มีบางหน่วยงานที่ขอถอนโครงการเนื่องจากคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ทันภายในปีนี้ จึงไม่ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ซึ่งที่ประชุมฯ ได้ให้ความเห็นชอบ รวมทั้งมีมติเห็นชอบให้ กทม.เสนอขอกันเงินงบประมาณ ปี 2564 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 481 รายการ/โครงการ วงเงินงบประมาณกว่า 3,846 ล้านบาท นอกจากนี้ นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าฯ กทม. ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. … ต่อที่ประชุมสภา กทม. เนื่องจากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีอำนาจตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการจอดรถ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ซึ่งอัตราที่กำหนดต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ดังนั้น กทม.จึงดำเนินการปรับปรุงข้อบัญญัติกทม.ว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดยานยนต์

คณะกรรมการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ ได้พิจารณารายละเอียดร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ในเบื้องต้นและมีข้อเสนอให้ที่ประชุมสภา กทม.ควรรับหลักการ เพื่อปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ.2536 ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 เนื่องจากหลักการสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือการจัดระเบียบการจราจรไม่ใช่การหารายได้ และจะเป็นประโยชน์กับ กทม.ในอนาคตต่อไป ซึ่งที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. … จำนวน 11คน

จากนั้น กทม.เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ …) พ.ศ. … เนื่องจากข้อบัญญัติกทม. เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน จำนวน 10 ประเภท เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วม ของสมาชิกชุมชน ทั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม และระดมทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรม ศีลธรรม และประเพณีอันดีงาม ที่ประชุมจึงมีมติรับหลักการ และเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ …) พ.ศ. … จำนวน 13 คน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้BRR เดินเครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย ป้อนลูกค้ารายใหญ่ในสหรัฐ เริ่ม 1 ต.ค.นี้
บทความถัดไปสพฐ.กำชับเขตพื้นที่ฯเฝ้าระวังน้ำท่วม-ดินถล่ม เร่งฉีดวัคซีนน.ร. ครู ย้ำต้องยินยอมกว่า 85%