พม.นำร่อง 3 จังหวัดลดความรุนแรง

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พม.นำร่อง 3 จังหวัดลดความรุนแรง

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อนกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม นำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ขอนแก่น และร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 39 หน่วยงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ว่า ตามที่ พม.มีภารกิจแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมทุกมิติ จึงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ กำหนดให้เป็นโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญ (Flagship Projects) ประจำปี 2564 ได้นำมาสู่การเอ็มโอยูเพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวม 27 หน่วยงานเมื่อเร็วๆ นี้

ปลัดพม. กล่าวอีกว่า ล่าสุดได้ขยายความร่วมมือไปยังภูมิภาคนำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ขอนแก่น และร้อยเอ็ด เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม เกิดประสิทธิภาพ มีทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ เป็นทีมสหวิชาชีพ อาทิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ฯลฯ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon