กทม.ถกร่วมเอกชนตั้งศูนย์บริหารโควิด พร้อมรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย.นี้

กทม.ถกร่วมเอกชนตั้งศูนย์บริหารโควิด พร้อมรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ศาลาว่าการ กทม.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผู้บริหาร กทม. คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกแถลงการณ์เปิดรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามมาตรการอย่างเคร่งครัด กทม.จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ กทม. เป็นต้น และมีหน่วยงานร่วมเป็นคณะที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และให้คำปรึกษาและสนับสนุนเพื่อเปิดเมืองรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย นายกสมาคมโรงแรมไทย ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เป็นต้น

“สำหรับการประชุมวันนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานภาพรวมแนวทางการเปิดรับนักเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รายงานข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีจำนวน 3,307 แห่ง และสถานประกอบการที่มีความประสงค์เข้ารับการประเมินมาตรฐาน SHA+ จำนวน 352 แห่ง ซึ่งจะเร่งประเมินมาตรฐาน SHA+ ให้แก่สถานประกอบดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รายงานมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำนักอนามัย กทม. รายงานภาพรวมการให้บริการวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 17 ต.ค. 64 สามารถให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1 มากกว่า ร้อยละ 100 วัคซีนเข็มที่ 2 ร้อยละ 69.77 คาดว่าในวันนี้ (18 ต.ค.64) จะสามารถให้บริการวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ครบ ร้อยละ 70 ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้รายงานการจัดทำ Standard Operation Procedure (SOP) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อนการเดินทางมาถึงประเทศไทย (Pre Arrival) ระยะที่ 2 เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ หรือดอนเมือง และเข้าพักในกรุงเทพมหานคร (Arrival) และระยะที่ 3 ออกเดินทางออกนอกกรุงเทพมหานครหรือเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย (Before Departure) และกำหนดมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 11 ด้าน ประกอบด้วย มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางจากสนามบินเข้าที่พักโดยไม่แวะพักระหว่างทาง มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางถึงโรงแรม ที่พัก หรือ โฮมสเตย์ มาตรฐานการท่องเที่ยวทางน้ำและการเดินเรือ มาตรฐานสำหรับมัคคุเทศก์และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ มาตรฐานการจัดการของเสียและขยะต่างๆ มาตรฐานสำหรับผู้ให้บริการและผู้รับบริการ มาตรฐานสำหรับการบริการสปาและนวดเพื่อสุขภาพ มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวชุมชน มาตรฐานการเดินทางท่องเที่ยวภายในกรุงเทพมหานคร และมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA/ SHA+

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบการรับวัคซีน ผู้ขับขี่รถสาธารณะในพื้นที่ และผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์อิสระ ให้ได้รับวัคซีนครบตามที่ทางราชการกำหนด และเพื่อให้การติดตามงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (Command Center) ณ ชั้น 21 อาคารธานีนพรัตน์ กทม.2 ดินแดง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลจากพื้นที่จริง เพื่อนำมารายงานคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon