กรมทะเล ปลูกป่าชายเลน ถวายสักการะสมเด็จย่า วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

กรมทะเล ปลูกป่าชายเลน ถวายสักการะสมเด็จย่า วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

​เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) กล่าวว่า 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งเปรียบเสมือนวันที่พวกเรารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใย และให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อันถือกำเนิดจากแรงปณิธานของสมเด็จย่า โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ ทำให้วันนี้เป็นวันที่เราทุกคนจะได้ร่วมกันชื่นชมและยินดีกับความสำเร็จ ที่ได้ช่วยกันทำให้ทรัพยากรป่าไม้ ทั้งป่าบกและป่าชายเลนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้กำชับให้ ทช.  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู วิจัย และป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน ให้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จย่า มาเป็นหลักแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ

ซึ่งป่าชายเลนนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญนานัปการ ทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่ และเป็นที่หลบภัยของสัตว์น้ำนานาชนิด รวมถึงเป็นแหล่งอาหารสำคัญของชุมชนชายฝั่ง เป็นแหล่งสมุนไพรยารักษาโรค เป็นแหล่งพลังงานช่วยดักตะกอนสิ่งปฏิกูลและสารพิษที่จะถูกปลดปล่อยลงสู่ชายฝั่งและทะเล ตลอดจนช่วยป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ ลดความรุนแรงของคลื่นลม และที่สำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่ง คือ เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่มีปริมาณสูงมากในการช่วยลดสภาวะโลกร้อน ที่เป็นปัญหาค่อนข้างวิกฤติของโลกในทุกวันนี้

​นายโสภณ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการสำรวจแปลภาพถ่ายดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เมื่อปี พ.ศ. 2563 พบว่าพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพของประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 2 แสนไร่ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2557 ตนต้องขอชื่นชมและขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายภาคีภาคเอกชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เยาวชน และประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรป่าชายเลนทั้งด้านการอนุรักษ์ ปกป้อง ดูแล รักษา และฟื้นฟู รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าชายเลนอย่างกว้างขวางสู่สาธารณะ จนทำให้พื้นที่ป่าชายเลนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมในทุกพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ตนได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 – 10 จัดเตรียมพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลนไว้ให้ประชาชนที่สนใจจะร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 และมอบหมายให้หน่วยในสังกัดกรม ทช. ทั้ง 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการแสดงถึงพลังความสามัคคีในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการช่วยกันดูแลทำนุบำรุงรักษาต้นไม้ภายในบริเวณหน่วยงาน ที่อยู่อาศัยของตนเอง หรือตามสถานที่ต่างๆ ตามกำลังที่จะสามารถทำได้ เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดภาวะโลกร้อนให้ต้นไม้เหล่านั้นได้เจริญเติบโตแข็งแรงเป็นร่มเงา ตลอดจนสร้างพื้นที่สีเขียวที่มีความแข็งแกร่งให้กับประเทศชาติ อีกทั้งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จย่าที่เหล่าประชาชนชาวไทยรักยิ่งอีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon