อธิบดี พส.เผยเป้าหมายปี 65 ดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

นายอนุกูล ปีดแก้ว

อธิบดี พส.เผยเป้าหมายปี 65 ดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเป็นประธานมอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน พส. ปี 2565 ว่า พส.ในปี 2565 เน้น “4 Flagship Projects 6 Issuse” ได้แก่ ครอบครัวเปราะบาง  70,000 ครอบครัว เข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน โดยมุ่งแก้จนมากกว่าการช่วยเหลือเฉพาะหน้า, เอฟ 2 ครอบครัวเปราะบางในนิคมสร้างตนเอง 20,000 ครอบครัวมีรายได้เพิ่ม เน้นการปลูกพืชระยะสั้น พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกนิคมสร้างตนเองให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายครัวเรือน, เอฟ 3 ราษฎรบนพื้นที่สูง 50,000 ครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ชาวเขาและช่องทางการตลาดที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และเอฟ 4 อพม. 30,000 คนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลือครอบครัวเปราะบาง 3 แสนครัวเรือน

อธิบดี พส. กล่าวอีกว่า ส่วนไอ 1 จับมือภาคีเครือข่ายเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา, ไอ 2 การใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนงานและฐานข้อมูล ไอ 3 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับให้มีความสอดคล้องต่อการปฏิบัติงาน ไอ 4 ผลักดันให้มี ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ในทุก อปท.ทั่วประเทศ ไอ 5 ผู้นำหน่วยและบุคลากร รู้รอบ รู้ลึก รู้จริง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยยึดธรรมาภิบาลในการทำงาน และไอ 6 การสื่อสารสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สังคมมองเห็นการขับเคลื่อนงานภาพใหญ่ของกระทรวง อย่างไรก็ตาม พส.จะทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย แบบร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ไปด้วยกันในการดูแลประชาชนต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon