สมาคมประมงฯ ขอบคุณนายกฯ -รมว.สุชาติ แก้ปมขาดแรงงาน

สมาคมประมงฯ ขอบคุณนายกฯ -รมว.สุชาติ แก้ปมขาดแรงงาน

สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ส่งจดหมายขอบพระคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเล หลังที่ประชุมคบต. อนุมัติเปิดจดทะเบียนแรงงานประมงทะเลให้ขอรับ Seabook ได้ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2565) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนชาวประมง กรณีขาดแคลนแรงงานภาคประมง ซึ่งตนได้มอบหมาย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน รับฟังข้อเสนอของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 1/2565 ได้อนุมัติเปิดจดทะเบียนแรงงานประมงทะเลให้ขอรับสมุดประจำตัวบนเรือ หรือ ซีบุ๊ก (Seabook) ได้ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 เดือน

“หลังจากนั้น สมาคมการประมงฯ ก็ไดส่งจดหมายขอบคุณนายกฯ และผม ที่ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเล ที่ผ่านมา ผมได้ลงมาแก้ไขการขาดแคลนแรงงานประมง ปัญหาคือ กรมประมง ให้ทำบัตรประจำตัวบนเรือปีละครั้ง ทำให้เรือที่ขาดคนไม่สามารถหามาเพิ่มได้ในระยะที่ผ่านมา ผมจึงเชิญกรมประมงหารือพร้อมสมาคมประมงฯ ผมให้เปิดขึ้นทะเบียนเป็นปีละ 2 ครั้ง แล้วให้ทำหนังสือถึงกระทรวงแรงงาน นำเข้าพิจารณาในที่ประชุม คบต. ซึ่งที่ประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ก็ได้แก้ไขปัญหาให้สมาคมประมงฯ เรียบร้อย จะเป็นการแก้ไขในส่วนขาดแคลนแรงงานประมง ช่วยเหลือให้สมาคมประมง มีกำลังใจในการประกอบอาชีพ” นายสุชาติ กล่าว

ด้าน นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอบคุณนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่เข้าใจปัญหาของพี่น้องชาวประมงเป็นอย่างดี โดยเห็นชอบด้วยดำริ และสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาจนตกผลึก ผู้ประกอบการประมงได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมและเรื้อรังมานาน ทำให้สมาคมประมงฯ ในฐานะผู้แทนองค์กรสมาชิกทั้ง 61 องค์กร และผู้ประกอบการประมงฯ รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ในการช่วยเหลือครั้งนี้ ทำให้ลดอุปสรรคในการประกอบอาชีพได้

Advertisement

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กล่าวว่า ที่ประชุม คบต. ครั้งที่ 1/2565 เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล โดยดำเนินการ ดังนี้

1.ให้ใช้มาตรา 83 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 เปิดจดทะเบียนแรงงานประมงทะเลเพื่อขอรับหนังสือคนประจำเรือ (Seabook เล่มสีเหลือง) ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 เดือน รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน

2.ให้หนังสือคนประจำเรือดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 2 ปี และหมดอายุพร้อมกันในแต่ละรอบ ได้แก่ รอบที่ 1 หมดอายุ 31 มีนาคม และรอบที่ 2 หมดอายุ 31 สิงหาคม ของทุกปี

Advertisement

โดยคนต่างด้าวที่ถือหนังสือคนประจำเรือตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 (Seabook เล่มสีเหลือง) จำนวน 1,818 คน ให้ดำเนินการตามมาตรา 83 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป โดยมีเงื่อนไข คือ คนต่างด้าวที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ต้องมีหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ และมีรอยตราประทับตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า และสามารถต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ (Seabook เล่มสีเหลือง) ได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี โดยให้ดำเนินการต่ออายุหนังสือคนประจำเรือได้ก่อนหมดอายุ 90 วัน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image