เกษตรกร ปลื้มได้พบนายกฯ ประยุทธ์ โชว์ผลงานสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ 

เกษตรกร ปลื้มได้พบนายกฯ ประยุทธ์ โชว์ผลงานสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารของกระทรวงแรงงาน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการ 1 หลักสูตร โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายญาณกร จันทหาร และ น.ส.จิราภา สัมมา ตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนน้า&หลาน ฟาร์ม จ.ขอนแก่น เข้าร่วม

นายสุชาติ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี มีนโยบายพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานทุกกลุ่มผ่านกลไกประชารัฐ และมีความห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน และแรงงานว่างงานเป็นจำนวนมาก จึงมุ่งส่งเสริมการมีงานทำให้แก่แรงงานที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวให้มีอาชีพ มีรายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำให้กระทรวงแรงงาน เตรียมความพร้อม Upskill และ Reskill ให้แก่แรงงานโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน และปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

นายสุชาติ  กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ กพร. ได้จัดทำโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการ 1 หลักสูตร ให้แก่กลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในหลักสูตร ผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี มีเป้าหมายดำเนินการ Upskill และ Reskill ให้แก่แรงงานภาคเกษตร กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงาน ในการใช้เทคโนโลยี เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้แก่แรงงาน และชุมชน ตั้งเป้าฝึกทั่วประเทศกว่า 1,500 คน รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมมุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยชุมชนเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน พัฒนาและยกระดับทักษะแรงงานนอกระบบ ให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ โดยออกแบบหลักสูตรพัฒนาทักษะให้ครบวงจร ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด พัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน IoT เพื่อการเกษตร จำนวน 25 แห่ง ทั่วประเทศ โดยถอดบทเรียนความสำเร็จของผู้ประกอบกิจการใช้การตลาดนำการผลิต คัดเลือกชนิดพืชกลุ่มพรีเมียมสู่กระบวนการฝึก และต่อยอดการตลาด จำหน่ายให้แก่ผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่และตลาดท้องถิ่น ในรูปแบบ Online Onsite และ On Market พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านช่าง อาทิ การออกแบบสร้างโรงเรือนด้วยวัสดุชุมชน และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปลูกพืชเพื่อให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลิตภาพ และเชื่อมโยงตลาด ต่อยอดการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้และเศรษฐกิจชุมชน

“ในวันนี้ ได้นำเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินโครงการเข้าพบนายกฯ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว โครงการนี้ได้ส่งเสริมและให้โอกาสแก่แรงงานคืนถิ่นที่กลับภูมิลำเนา และเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเดิมอยู่แล้ว เข้าร่วมโครงการเข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อการเกษตร ต่อยอดความรู้ทักษะด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ การออกแบบ การติดตั้งอุปกรณ์ การจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ตามหลักการและทฤษฎีทางการเกษตร เพื่อให้กระบวนการผลิตเหมาะสม ลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนาเป็นสมาร์ท ฟาร์มเมอร์” นายสุชาติ กล่าวและว่า ทั้งนี้ การประกอบกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว ได้รับการบูรณาการและการสนับสนุนจากกระทรวงแรงงาน ภาครัฐ และเครือข่ายในท้องถิ่น เข้ามาให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการตลาด ซึ่งเป็นการประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีสุขภาพ มีตลาดรองรับผลผลิตตลอดฤดูกาล สามารถดำเนินการมาได้อย่างมั่นคง ผลผลิตจากฟาร์มส่วนใหญ่เป็นผักสลัดชนิดต่างๆ เช่น กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค กรีนคอส แก้ว บัตเตอร์เฮด ฟิเลย์ เรดปัตตาเวีย กรีนปัตตาเวีย เบบี้คอส เป็นต้น ซึ่งสามารถเพาะปลูกได้ตลอดปีสามารถสร้างงาน สร้างรายได้เดือนละกว่า 25,000 บาท ช่วยเพิ่มรายได้จากการเพาะปลูกแบบเดิม ร้อยละ 30-50 สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon