ก.แรงงาน เปิดเวทีถกแผนบริหารกองทุนฯ ต่างด้าว มุ่งสกัดค้ามนุษย์ยกไทยสู่เทียร์ 2

ก.แรงงาน เปิดเวทีถกแผนบริหารกองทุนฯ ต่างด้าว มุ่งสกัดค้ามนุษย์ยกไทยสู่เทียร์ 2

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2566 กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) พร้อมด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กกจ. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กองทัพเรือ กองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.เพชรบุรี เข้าร่วมด้วย

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สู่ของประเทศไทยไปสู่ เทียร์ 2 (Tier 2) เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า เนื่องจากการดำเนินการและการบริหารจัดการกองทุนฯ ต้องดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและการรายงานผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ.2559 กำหนดให้กรมบัญชีกลางดำเนินการให้หน่วยงานของรัฐจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน เพื่อกำหนดตัวชี้วัด การประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละปีบัญชี โดยประเด็นย่อยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดให้ มีการจัดทำ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการดิจิทัล แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติการประจำปี ดังนั้น ในการดำเนินการบริหารจัดการกองทุนฯ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ มีเป้าหมายในการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่ความสำเร็จของกองทุนฯ ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการกองทุนฯ นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

“การประชุมหารือในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสร่วมกันทบทวนและจัดทำแผนบริหารกองทุนฯ ต่างด้าว สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ บทบาท ภารกิจของกองทุนฯ ซึ่งเป็นเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนโครงการของหน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อยกระดับประเทศไทยไปสู่เทียร์ 2 ต่อไป” นางธิวัลรัตน์ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon