กรมแพทย์แผนไทยฯ จับมือ 4 องค์กร ดันยากัญชาพื้นบ้านใช้ใน รพ.เอกชน

กรมแพทย์แผนไทยฯ จับมือ 4 องค์กร ดันยากัญชาพื้นบ้านใช้ใน รพ.เอกชน

วันนี้ (23 มีนาคม 2565) นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) คณะผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยฯ  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) การผลิตกัญชาทางการแพทย์เพื่อใช้ในสถานพยาบาลเอกชน กับ นายปรับ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายจักรกฤช ศิริกันตราภรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด ผศ.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ผศ.น.สพ.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน นายศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร โรงพยาบาล (รพ.) พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

นพ.ขวัญชัย กล่าวว่า นโยบาย สธ.ส่งเสริมให้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทยได้ การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชา นอกจากสนับสนุนให้มีคุณค่าทางการแพทย์แล้ว ยังสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการ และใช้เพื่อสุขภาพ ซึ่งทำให้เกิดประโชน์ต่อการสร้างงาน สร้างเงิน ทั้งในระดับครัวเรือน ระดับวิสาหกิจชุมชน และระดับประเทศ ช่วยทั้งในภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมครอบคลุมถึงการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การขาย และการตลาด เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ เกิดการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ และจากการยกระดับกัญชาให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้ปี 2564 ผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง ในประเทศ มีมูลค่าสูงกว่า 7,000 ล้านบาท

“แต่ประเด็นของสถานพยาบาลเอกชนที่มีความพร้อมในการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย สำหรับให้บริการผู้ป่วย ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และสร้างโอกาสการเข้าถึงตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย จึงเกิดความร่วมมือ ขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการ นำผลิตภัณฑ์ตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย ไปใช้ใน สถานพยาบาลเอกชน” นพ.ขวัญชัย กล่าว

Advertisement

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ และ บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซแอนซ์ จำกัด ดำเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือ 5 หน่วยงาน โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานโครงการ บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซแอนซ์ จำกัด เป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิตตำรับยาแผนไทย และนำไปใช้ในสถานพยาบาลเอกชน มทร.ล้านนา เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนวัตถุดิบกัญชาสำหรับนำไปผลิตตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นหน่วยงานในการผลิตตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพมาตรฐาน และ มทร.อีสาน เป็นหน่วยงานในการดำเนินการติดตาม เก็บข้อมูล และประเมินผลการใช้ตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลเอกชน

“การดำเนินการครั้งนี้ คาดว่าจะเกิดความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต ศึกษาวิจัยและการแปรรูปกัญชา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ที่เปิดโอกาสให้มีการขออนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ และชอบด้วยกฎหมายต่อไป” นพ.ขวัญชัย กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image