ประกันสังคมจ่อเพิ่มสวัสดิการ-สิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนอีก 6 โครงการ

ประกันสังคมจ่อเพิ่มสวัสดิการ-สิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนอีก 6 โครงการ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยระหว่างเข้าร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2565 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ที่กระทรวงแรงงาน ว่า ในปีนี้ สปส.ได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงแรงงาน และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตน ภายใต้แนวคิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนและครอบครัว ให้มีความมั่นคงและสามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งขณะนี้ สปส.ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ จำนวน 6 โครงการ

ได้แก่ 1.จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในราคาถูก 2.การจัดตั้งโรงพยาบาล (รพ.) ประกันสังคม 3.จัดตั้งธนาคารแรงงาน 4.ดำเนินการจัดตั้งคลินิกในการให้บริการผู้ประกันตนทุกมาตราของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) 5.การแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม ฉบับที่… พ.ศ. … (3 ขอ) เพื่อสนองตอบคำเรียกร้องจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ แก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ “3 ขอ” ได้แก่ ขอเลือก ขอกู้ และขอคืน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี บรรจุวาระเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่…) พ.ศ. … ต่อไป 6.การเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40 เช่นเดียวกับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมและความมั่นคงในชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และจูงใจให้แรงงานภาคอิสระที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองจาก สปส. ให้เข้ามาอยู่ในระบบมากยิ่งขึ้น

เลขาธิการ สปส.กล่าวว่า ขอให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมั่นใจในการดำเนินงานของ สปส.ที่จะพัฒนาสิทธิประโยชน์ และดูแลผู้ประกันตนในระบบให้ได้รับสวัสดิการที่ดีมีความมั่นคงในชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาค อันจะส่งผลให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon