รมว.สุชาติ ส่งทีมคิกออฟมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 นำร่องชลบุรี

รมว.สุชาติ ส่งทีมคิกออฟมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 นำร่องชลบุรี

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2565 ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.) จ.ชลบุรี ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สร้าง เสริม เติม ต่อ” โดยมี นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดี กพร. นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.ชลบุรี ผู้อำนวยการ นักศึกษา จากอี.เทค. ร่วมให้การต้อนรับ

นายสุเทพ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการวางรากฐานความมั่นคงด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0 และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ กพร.เร่งขับเคลื่อนนโยบายยกระดับทักษะฝีมือฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Productive Labour) เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะฝีมือให้มีความคิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ในการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้มีคุณภาพ พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รองรับเศรษฐกิจใหม่ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Advertisement

นายสุเทพ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ในครั้งนี้ เป็นการเปิดพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตของสถานประกอบกิจการหรือภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศ ภูมิภาค จังหวัดและชุมชน รองรับการปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แรงงานไทย และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่มูลค่าโลก

ด้าน นายประทีป กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสาธิตการแข่งขันฝีมือแรงงาน จำนวน 10 สาขา การสาธิตการฝึกอบรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จำนวน 6 สาขา การสาธิตการทดสอบมาตรฐานสาขาแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 จำนวน 5 สาขา การจัดแสดงโลกเสมือนจริงผ่าน AR หรือ VR จำนวน 6 อาชีพ การถ่ายทอดเทคโนโลยี IoT สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ การจัดแสดงนิทรรศการการพัฒนาประเทศตามแนวคิด BCG การจัดแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการในงาน เป็นต้น โดยกำหนดจัดงาน 5 แห่ง เริ่มต้นที่ จ.ชลบุรีเป็นที่แรก จากนั้นจะเป็น จ.สงขลา จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image